2018 ජාතික ක්‍රීඩා - දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ජයග්‍රහණ

සමන්ත පුෂ්ප කුමාර, කොටදෙනියාව          මීටර් 5000             1 වන ස්ථානය
විදුෂා ලක්ෂානි, බෝලගල                         තුන්පිම්ම කාන්තා    2 වන ස්ථානය
හේමන්ත කුමාර, කෙහෙල්ඇල්ල               මීටර් 1500              3 වන ස්ථානය
හර්ෂණ සඳරුවන්, හේන්පිටගෙදර              කබඩි                     2 වන ස්ථානය
දෙව්ෂාන් නිලංක, අස්සැන්නවත්ත              හොකී                    3 වන ස්ථානය
ඩබ්.ඒ.එල්. සෙනෙවිරත්න, හේන්පිටගෙදර  ජූඩෝ                     රන් පදක්කම

 

News & Events

28
Aug2017

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම දිනය සෑම මසකම...

28
Aug2017

කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම

කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම සෑම මසකම දෙවන සතියේ...

Scroll To Top