ප්‍රදේශයේ රැකියා විරහිත තරුණ තරුණියන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහනක් 2021 මාර්තු මස 24 (බදාදා) දින උදෑසන 8.30 සිට දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකමී කාර්යාලයේ ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්වෙී. ඔබගේ ජීව දත්ත පත්‍රිකාවක් රැගෙන එදින 8.30 වන විට මෙම කාර්යාලයට පැමිණෙන්න.

News & Events

23
Mar2021

ප්‍රාදේශීය රැකියා පොළ 2021

ප්‍රදේශයේ රැකියා විරහිත තරුණ තරුණියන් රැකියාගත කිරීමේ...

28
Aug2017

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම දිනය සෑම මසකම...

Scroll To Top