ප්‍රාදේශීය ලේකම්

http://moe.wp.gov.lk/sin/wp-content/uploads/2016/04/pic3-180x180.jpg
 
නම

යු. ඩබ්. ටි. යු රාජකරුණා මහත්මිය

සුදුසුකම්

 Bachelor of Arts, Kelaniya

P.G.D. (Human Resource Management)

රැකියා ඉතිහාසය  සහකාර ලේකම් - අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය (බ.ප)

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

 20181022 123436 නම  ඒ.එස්.ජේ.පී. අතුකෝරළ
සුදුසුකම්
  •  සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධිය - රජරට විශ්වවිද්‍යාලය
රැකියා ඉතිහාසය
  •  සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මහවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
  • සහකාර ලේකම් - ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

ගණකාධිකාරි (වැඩ බලන)

  නම ජේ.ඒ.කේ. ප්‍රෂාදිනී මහත්මිය
සුදුසුකම්  
  • Diploma in Public Accounting and Finnce - SLIDA
  • Inter mediaate Exmaination - Institute of Chartered Accountant OF Sri lanka
  • Member of the Association of Accounting  Technicins
රැකියා ඉතිහාසය  
 

 Accountant at Divisional Secretariat - Mirigama

Inomar Audit Examiner at Auditor Genrals Department

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

 20180806 134557 නම එච්.එම්.එස් හේරත් මහත්මිය
සුදුසුකම්
  • Master of Arts
  • B.B. Mgt (H.R,M) – Second class upper division
  • Passed International Level examination of the Institute of Charted Accountants in Sri Lanka
  • Diploma in Planning (SLIDA)
රැකියා ඉතිහාසය

සංවර්ධන ක්ෂේත්‍ර සහකාර

සහකාර සැලසුම් අධ්‍යක්ෂක - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මීරිගම

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

 

 20180806 134509

නම

ආර්.පී. සෝමලතා

   

සුදුසුකම්

B.A. Degree – University of Peradeniya

Postgraduate Diploma in Regional Planning – University of Kelaniya

Diploma in Planning and Development – SLIDA

   

රැකියා ඉතිහාසය

Development Assistant – Divisional Secretariat Divulapitiya

Development Officer – District Secretariat Kurunegala

Development Officer – Divisional Secretariat Kuliyapitiya

Development Officer – District Secretariat Gampaha

Development Officer – Divisional Secretariat Divulapitiya

Development Officer – Divisional Secretariat Meerigama

Assistant Director Planning – Divisional Secretariat Meerigama

 පරිපාලන නිලධාරී (වැඩබලන)

 

 

නම

එම්.ඒ.සී මල්ලවආරච්චි මිය

   

සුදුසුකම්

 
   

රැකියා ඉතිහාසය

කලමනාකරණ සහකාර - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ගල්ගමුව

කලමනාකරණ සහකාර - අධ්‍යාපන කාර්යාලය ගිරිඋල්ල

කලමනාකරණ සහකාර - ප්‍රාදේශීය සභාව දිවුලපිටිය

කලමනාකරණ සහකාර - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය දිවුලපිටිය

කලමනාකරණ සහකාර - ජාතිය ගොඩනැගීමේ අමාත්‍යංශය

කලමනාකරණ සහකාර - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය කටාන

 පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරී

 20181114 111631

 නම  ජේ.ඒ.එස්. ප්‍රසන්න
සුදුසුකම්  BLE (University of Colombo)
 රැකියා ඉතිහාසය  ග්‍රාම නිලධාරී - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය අත්තනගල්ල

News & Events

28
අගෝ2017

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම දිනය සෑම මසකම...

28
අගෝ2017

කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම

කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම සෑම මසකම දෙවන සතියේ...

Scroll To Top