දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අනුයුක්ත ග්‍රාම නිලධාරි වසම්

 

ග්‍රාම නිලධාරි

වසම

 

 

ග්‍රාම  නිලධාරියා‍ගේ නම

රාජකාරි ලිපිනය

දුරකතන අංකය

 

41 පරණ හල්පෙ/ බටහිර

 IMG 20181031 102345

එස්.ආර්.හේමලතා

41, පරණ හල්පේ/බ, මීරිගම

072-3467506

077-9921084

41 ඒ පරණ හල්පෙ නැගෙනහිර

 IMG 20181031 102112

එස්.ආර්.අයි. නිරංජලී

ප/හල්පේ නැගෙනහිර මීරිගම

033-3720372

077-6477293

42

හල්පෙ

 IMG 20181031 102112

එස්.ආර්.අයි. නිරංජලී

හල්පේ, මීරිගම

077-4736994

42 ඒ නරියමුල්ල       

 

අයි.පී.එස්.තිලකරත්න

නරියමුල්ල,හල්පෙ, මීරිගම

071-8410570

033-3339814

42 බී ගුරුල්ලගම

 

ජේ.අයි.යූ. ජයවීර

ගුරුල්ලගම,හල්පෙ, මීරිගම

078-8753724

43 කිතුල්වල පහල

 IMG 20181123 112524

එච්.සනී   (වැ.බ.)

 කිතුල්වල  පහල මීරිගම හරහා

071-3354077

033-3338834

43 ඒ කිතුල්වල ඉහළ

 IMG 20181123 112524

එච්.සනී

43 ඒ ,කිතුල්වල ඉහල මීරිගම

071-3354077

033-3338834

43 බී කිතුල්වල උතුර

 

ඩබ්.ටී.අයි.ධනුෂ්කා

කිතුල්වලඋතුර, වෙදහන්දිය කිතුල්වල

077-6507861

44 වත්තෙමුල්ල

 IMG 20181211 130315

ඊ.ආර්.ආර්. සාගරිකා

44, වත්තෙමුල්ල, බාඳුරාගොඩ

033-2276049

077-7948277               

44 ඒ කලුඅග්ගල

 

කේ.එම්.මාලනී හේමලතා

ජනෝදාන බැංකු ගොඩ.,   කලුඅග්ගල, මීරිගම හරහා

031-3610478

072-4119583

44 බී කලුඅග්ගල පහල

 IMG 20181114 112729

එම්.ඒ.පී.ආර්.මාසිංහ

පහල කළුඅග්ගල,මිරිගම

033-2272978

072-3774895

45 කුලී ගෙදර

 IMG 20181211 125105

කේ.ඒ.සී.පී.කුලතුංග

කුලී ගෙදර,  කලුඅග්ගල

මීරිගම

072-9204571

072-4065296

072-9762921

46 මඩිතියවල පහල

 

එච්.ඒ.එච්.එම්.හඟවත්ත

62/01 පහල මඩිතියවල, කළුඅග්ගල හරහා, මීරිගම

071-6485696

46 ඒ මඩිතිවල ඉහල

 IMG 20181211 130315

ඊ.ආර්.ආර්.සාගරිකා

46 ඒ, ඉ/ මඩිතියවල. බාදුරාගොඩ

076-5339096

47 හගවත්ත

IMG 20181031 152656      

ඩබ්.ජී.ජයවර්ධන

හගවත්ත, බාදුරාගොඩ

033-2276049

077-7948277               

48 රස්සපාන

 IMG 20181031 104524

ඩබ්.ඒ.එස්.ජයබන්දු

රස්සපාන,

බාදුරාගොඩ

031-2247241

071-0847798

49 උල්ලලපොල නැ.

 

ඩබ්.ජේ.ඒ. පී.ජයසූරිය

                          

උල්ලලපොල පුරාණවිහාර උල්ලලපොල, දිවුලපිටිය

077-2632284

49 ඒ උල්ලලපොල බටහිර.

 IMG 20181121 113142

ජේ.එම්.පී.කේ.ජයවීර

180/01,උල්ලලපොල, දිවුලපිටිය

077-8838480

031-2247590

50 බලගල්ල බ.

 IMG 20181128 114047

ඩී.ඩී.එන්.ජේ. ප්‍රියංගිකා

 බලගල්ල  /බ. දිවුලපිටිය

077-9791581

50 ඒ බලගල්ල නැ.

 

පී.එච්.සී.අනිල් ශාන්ත

50 ඒ, බලගල්ල/නැ, දිවුලපිටිය

077-2921019

071-8030140

50 බී පරණ හන්දිය

 

එල්.එන්.ඒ.එස්. නිශ්ශංක

පරණ හන්දිය ප්‍රජා ශාලාව, බලගල්ලවත්ත, දිවුලපිටිය

031-3612683

077-4425043                                           

51 කුඩගම්මන

 

ජේ.ඒ.එන්.ගුනරත්න

51, කුඩගම්මන, වල්පිට

031-3313304

078-8910119

52 හල්ලොළුව

 

එස්.පී.ආර්.එස්.ශ්‍රීකාන්ත (වැ.බ)  

57/1, හල්ලොලුව, කොටදෙණියාව

077-2427717

072-4871271

52 ඒ කැලෑගෙදර

 IMG 20181114 112658

ඩබ්.ඒ.එච්.අනුෂා තුෂාරි

කැලෑගෙදර, කොටදෙණියාව

072-4858171

52 බී හෙට්ට්මුල්ල

 

එස්.ආර්.එන්. වසුන්දරා

හෙට්ටිමුල්ල, කොටදෙනියාව

071-4419926

53 නාවාන බටහිර

 IMG 20181031 150648

එච්.ඒ.සාගරිකා ජයමිණි

214, ගොඩවෙල , නාවාන

033-3720372

077-6477293

53 ඒ පරගොඩ දකුණ

 

එච්.ඒ.කරුණාරත්න

53 ඒ,පරගොඩ /ද  දිවුල්දෙනිය

033-2274363

072-8169764

53 බි දිවුල්දෙනිය

 

පී.කේ. සීමන්ත

53/ බී දොරොව්ව

දිවුල්දෙනිය

072-5167926

033-5686800

53 සී දියගම්පල

 IMG 20181114 113134

එස්.පී.ආර්.එස්.ශ්‍රීකාන්ත

දියගම්පල,

කොටදෙනියාව

077-2427717

072-4871271

53 ඩී මොරගල්කන්ද

 

බී.ඒ.පී.ශ්‍රියාකුමාරි

නවදෙනිය ,නාවාන

033-2276713 

53 ඊ කොරදමින්න

 IMG 20181031 104955

ඊ.ඒ.ඩී.එම්.පී.තිලකරත්න

කොරදමින්න,දිවුල්‍දෙණිය

071-6513649

53 එප් පරංගොඩ උතුර

 IMG 20181211 130242

පී.කේ. සීමන්ත

53 ඒ,පරගොඩ /ද , දිවුල්දෙනිය

033-2274363

072-8169764

53 ජී නාවාන නැගෙ

 IMG 20181031 101259

කේ.එම්.එන්.පී.කරුණාරත්න

රවුම්පාර, කොටදෙනියාව

031-2272586

077-6233952

54 එරබද්ද

 

එල්.ඩී.ජේ.නලින්ද

24/01 එරබද්ද, කොටදෙනියාව

071-3619589

54 ඒ පොල්වත්ත

 

කේ.පී.බී.ඩී. සුදර්ශන

පොල්වත්ත, මානිංගමුව,මැල්ලවගෙදර

033-2272767

071-4472594

54 බී කොටදෙනියාව

 

එල්.ඩී.ජේ.නලින්ද (වැ.බ)

රවුම්පාර, කොටදෙනියාව

071-3619589

55 පැතිගොඩ

 IMG 20181211 131017

බී.ආර්.සී.ඩී.පී.එච්.එස්. බස්නායක

ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති ශාලාව,  පැතිගොඩ, බඩල්ගම

 077-9258232

55 ඒ කටුකෙන්ද

 IMG 20181031 101730

ජේ.පී.අයි.එල්. ජයකොඩි

52, හයිවේ ටෙරක්ස් ,කටුකෙන්ද, දෙල්වගුර

072-6197481

55 බී අළුගොල්ල

 IMG 20181031 104848

කේ.ඒ.එස්.එන් කෑරගල

සිරිඟපාතවත්ත ජනපදය, බඩල්ගම

033-2272767

071-4472594

55 සී සිරිගපාතවත්ත ජනපදය

 IMG 20181031 101704

එස්.චින්තක උපුල්

හොරකඳවිල, බලවල, බඩල්ගම

072-4661995

072-1203741

56 බඩල්ගම

 

එස්.එන්.එන්.එස්.වසන්ත (වැ.බ.)

නො.272, මීරිගම පාර , බඩල්ගම

077-4047680

56 ඒ දෙල්පකඩවර

 IMG 20181121 113052

 එස්.එන්.එන්.එස්.වසන්ත

මීරිගම පාර, දෙල්පකඩවර, බඩල්ගම

077-4047680

56 බී අකරන්ගහ

 IMG 20181211 130650

ආර්.ජේ.විජේසිංහ

56 බී , අකරන්ගහ

077-2871981

56 සී බලවල

 IMG 20181211 130650

ආර්.ජේ.විජේසිංහ (වැ.බ.)

172 බ/ගොඩිගමුව, බඩල්ගම

077-2871981

57 ගොඩිගමුව බටහිර

 IMG 20181031 150602

 එච්.පී.ඩී.එස්.රාජපක්ෂ  (වැ.බ.)

172 බ/ගොඩිගමුව, බඩල්ගම

071-8371151

57 ඒ

ගොඩිගමුව

නැගෙනහිර

 

ඒ.ඩී.ඩී.භාග්‍යා

නො.01, රාජසිංහ මාවත, බටකන්ද, බඩල්ගම

077-5288626

58 අකරගම බටහිර

 IMG 20181121 113219

ඩබ්.ඒ.ඒආර්.පී.වීරසූරිය

167,ගල්වල පාර,අකරගම,

031-5616140

0777-854074

58 ඒ ඉ/මඩම්පැල්ල නැ.

 

බී.එම්.පී.පුෂ්පකුමාර

330/331,නැ.ඉහළ මඩම්පැල්ල, මීරිගම හරහා

077-1979560

031-3319869

58 බී අකරගම නැ.

 IMG 20181121 115427

කේ.එස්.පූර්ණිමා

ප්‍රජාශාලාව,පොහොන්නරුගම,ඉ/මඩම්පැල්ල, මීරිගම හරහා

077-2400377

58 සී අකරගම උතුර

 

ඩබ්.ඒ.ඒආර්.පී.වීරසූරිය (වැ.බ)

තලගොල්ල, අකරගම

031-5616140

0777-854074

58 ඩී ඉ/මඩම්පැල්ල බටහිර.

 IMG 20181128 114013

ආර්.පී.ඩී.එන්.රුවන් පතිරණ

ඉ/මඩම්පැල්ල, මීරිගම හර.

077-3974714

58 ඊ ඉ/මඩම්පැල්ල/උ

 

එච්.ඩබ්.ඩී.සමරක්කොඩි

123/118/ඒ, ඉ/මඩම්පැල්ල, මීරිගම

031-3615698

076-5493393

58 එප් ඉහලගම

 

ඩබ්.එල්.පී.එස්.එස්.කේ.

විජේසිංහ    

ඉ.මඩම්පැල්ල, මීරිගම හරහා

060-2613561

072-3485952

59 ප/මඩම්පැල්ල

 

චන්දන තිලකසිරි ප්‍රනාන්දු

ප/මඩම්පැල්ල, කටාන

031-2247974

077-3622419

071-8030144

60 ඕතරවාඩිය

 

ආර්.ඒ.යූ.ලක්ෂ්මන්

නො04, මුල්ලයාය, කටාන

011-7290952

077-7790952

60 ඒ බෝලගල

 IMG 20181031 104450

බී.ඩබ්.එස්. අභයනායක

නො04, මුල්ලයාය, කටාන

011-7290952

077-7790952

61 අම්බලයාය

 

පී.කේ.ටී.ඊ.විමලසේන

රාජ්‍ය නිල.සේවා පියස. කෝපිවත්ත අම්බල.කටාන

071-7082232

077-8090186

61 ඒ ආඩිමුල්ල

 

ඒ.ඩී.පී. එම්. තිලකරත්න

අම්බලයාය. කටාන

071-7082232

077-8090186

61  බී හල්පෙ

 

කේ.ප්‍රදීප් ජයසිරි ( වැ.බ.)

127, හරස් පාර, හල්පෙ, කටාන

077-3862468

62 කෝන්ගොඩමුල්ල  බටහිර

 

ඩබ්.ඒ.ඩී.ඒ.තුෂාරි විජේසූරිය (වැ.බ.)

160, කෝන්ගොඩමුල්ල, කටාන

077-6602447

62 ඒ

කෝන්ගොඩ

මුල්ල නැගෙනහිර

 IMG 20181031 102549

පී.චන්දනතිලකසිරි ප්‍රනාන්දු (වැ.බ) 

24/3, කෝන්ගොඩමුල්ල , කුඩුමිරිස, කටාන

031-2247974

077-3622419

071-8030144

62 බී

කෝන්ගොඩ

මුල්ල උතුර

 IMG 20181031 153558

කේ.ප්‍රදීප් ජයසිරි

218/3, කෝන්ගොඩමුල්ල, කටාන

077-3862468

62 සී කෝන්ගොඩමුල්ල  දකුණ

 

ඩබ්.ඒ.ඩී.ඒ.තුෂාරි විජේසූරිය

කෝන්ගොඩමුල්ල, කටාන

077-6602447

79 වල්පිට

 

එම්.ආර්.දේශප්‍රිය ප්‍රනාන්දු

ඉසුරු ග්‍රාම සං.සමි.ශාලාව,

157/ඩී, හීරළුගෙදර, කොටදෙනියාව

071-8130187

031-2243059

79 ඒ වරාදල

 IMG 20181123 112430

එල්.ඩබ්.කේ.නිශාන්ත

වරාදල ,මැල්ලවගෙදර

071-1805069

79 බී හීරළුගෙදර

 IMG 20181121 115216

කේ.ඒ.එන්.එන්.වික්‍රමසිංහ

157 ඩී, හීරළුගෙදර, කොටදෙනියාව

071-7328459

79 සී අගලේගෙදර

 

එම්.ඩි.හේමසිරි ගුණවර්ධන

අඟලේගෙදර, වල්පිට

031-2272997

077-7748053

80 වෙලගාන

 IMG 20181114 130353

එම්.එම්.පී. ආරියසිංහ

32 /බී, වෙලගාන,දිවුලපිටිය

031-3314374

072-7955800

071-8713355

80 ඒ මැල්ලවගෙදර

 IMG 20181211 130803

ජේ.ඒ.කේ.ටී.කරුණාරත්න

සමෘද්ධි ප්‍රජාශාලාව, දළුපත්ගෙදර, මැල්ලවගෙදර

077-0291238

80 බී වෑකඩ

 

එච්.කේ.ජී. ඒකනායක

147/බී,වෑකඩ, -දෙල්වගුර, මීරිගම හරහා

071-8458352

077-3181623

80 සී කළුමඩ

 

 එච්.පී.සී.ඊ.පතිරත්න

143 සී,කළුමඩ දිවුලපිටිය

077-4620532

80 ඩී දික්ලන්ද

 

එම්.ජී,පි. පෙරේරා

බටහිර දික්ලන්ද. මැල්ලවගෙදර

077-4620532

80ඊ පොල්හේන

 

කේ.ආර්.ඒ.පී. ආරියතිලක

පොල්හේන, මැල්ලවගෙදර,

077-6153907

81 දෙල්වගුර

 

ඩබ්.ඒ.එම්.එම්.විතාන

දෙල්වගුර, මීරිගම හරහා

071-8506368

031-2269647

82 කෙහෙල්ඇල්ල උතුර

 IMG 20181211 125537

 ඒ.ජී.එම්. අලුත්ගම

කෙහෙල්ඇල්ල උ./ බඩල්ගම(කෙහෙල්ඇල්ල උතුර ප්‍රජා ශාලාව)

077-2026083

82 ඒ කෙහෙල්ඇල්ල දකුණ

 

ටී.ඒ.ආර්.මධුශානි

ද/කෙහෙල්ඇල්ල, හුණුමුල්ල

077-9226839

82 බී ලිහිණියගම්මන

 

එච්.පී.ඩී.එස්.රාජපක්ෂ

ලිහිණියගම්මන, බඩල්ගම

071-8371151

82 සී කෙහෙල්ඇල්ල බටහිර

 IMG 20181031 125143

කේ.ඩී.එස්. කැලණියගේ

බ/කෙහෙල්ඇල්ල, බඩල්ගම

077-2026083

83 පල්ලියපිටිය බටහිර

 IMG 20181031 105248

බී.ඒ.ඩී.එන්.අයි.බස්නායක

83, පල්ලියපිටිය බ. දූනගහ

031-2246964

077-3298361

071-8265801

83 ඒ පල්ලියපි‍ටිය නැගෙනහිර

 IMG 20181211 130952

ආර්.පී.ජේ.එස්. ජයවික්‍රම

නැ/පල්ලියපිටිය, දුනගහ

0777-987407

84 තම්මිට

 IMG 20181114 130442

කේ.එම්.සුජීවා කුලතුංග

84, තම්මිට, හුණුමුල්ල

031-2243903

071-5771831

85 බරවාවිල

 

බී.ඩී.ඒ.බෝරුක්ගමුව

වෙලගාන පාර,  බරවාවිල, දිවුලපිටිය

077-7861789

031-2247650

85 ඒ පින්නකැලේ

 IMG 20181121 125629

එස්.එල්.එස්.රාජපක්ෂ

පින්නකැලේ වත්ත, දිවුලපිටිය

031-3610460

072-4920875

071-2083950

85 බී හපුගහගම

 IMG 20181031 101914

බෝරුක්ගමුව

85 බී හපුගහගම දිවුලපිටිය

071-2895056

031-2269981

85 සී පින්නකැලේ දකුණ

 

ඒ.ජී.එස්.පෙරේරා

පින්නකැලේ වත්ත, දිවුලපිටිය

075-6000668

86 හුණුමුල්ල

 IMG 20181031 125523

කේ.එම්.සුජීවා කුලතුංග

 අංක 63/1,බඩල්ගම පාර, හුණුමුල්ල

031-2243903

071-5771831

86 ඒ කැලෑපිටිමුල්ල

 IMG 20181121 130121

බී.ඩී.ජේ.කුමාර

86 ඒ, මරණාධාර සමිතිය, තලාගාරවත්ත,හුණුමුල්ල

071-5434275

86 බී ඌරපාන

 

එස්.ඩී.සී.පී.දිසානායක

86,බී ඌරපාන, මරදගහමුල

071-6350627

031-2247488

86 සී සායක්කාරමුල්ල

 IMG 20181211 125706

එම්.ඩී.ඉන්ද්‍රානි

සායක්කාරමුල්ල,

මරදගහමුල

077-2964834

031-4920108

87 හපුවලාන

 

කේ. ගමගේ

87 හපුවලාන, මරඳගහමුල

077-5265624 

87ඒ හපුවලාන උතුර

 IMG 20181211 130156

පී.කේ.සමරසිංහ

හපුවලානඋතුර, මරදගහමුල

077-3298360

87බී හපුවලාන දකූණ

 IMG 20181121 142048

ඩබ්.පී.එච්.පී.වීරවර්ධන

87 බී, හපුවලාන මරදගහමුල

072-5211634 

87සී හේන්පිටගෙදර

 IMG 20181123 112339

 ඩබ්.ඒ.ඒ.එස්.විජේසිංහ

හේන්පි‍ටගෙදර, මරඳගහමුල

031-3313071

077-2729137

88 දූනගහ

 IMG 20181211 124957

එස්.ඒ.චම්පා

ගොඩිගමුව පාර, දූනගහ

077-5468668

031-2247146

88ඒ ඉදුරාගාර උතුර

 IMG 20181031 101430

එච්.පී.සිසිර කුමාර(වැ.බ)

389/01/ ඒ, ඉදුරාගාර-දූනගහ

071-7080540

077-8926832

88බී බටේපොල

 IMG 20181031 101430

එච්.පී.සිසිර කුමාර

 බටේපොල දූනගහ

071-7080540

077-8926832

88සි දූනගහ දකුණ

 

ඒ.ඩී.සුගත්.දේශප්‍රිය

මිනුවන්ගොඩ පාර, දූනගහ

077-9212443

071-3451148

88ඩි ඉදුරාගාර දකුණ

 IMG 20181031 101503

එච්.එම්.කේ.සී. ද සිල්වා

ග්‍රාම නිලධාරි නිල නිවස, ඉදුරාගාර දකුණ, දූනගහ

 

89 අඵතැපොල බටහිර

 

එච්.පී.එස්.සමරසිංහ

අළුතැපොල බටහිර, දූනගහ

011-2297931

071-4472600

89ඒ තොටිල්ලගහවත්ත

 IMG 20181031 105116

එල්.පී.එස්.ලියනගේ

89ඒ ,තොටිල්ලගහවත්ත-කටුවැල්ලේගම

077-3298354

89බී අඵතැපොල නැගෙනහිර

 IMG 20181031 101519

එස්.එම්.ජී.බී.සමරකෝන්

අළුතැපොල./නැ,

අළුතැපොල, වෑගොව්ව

077-9087336

011-3107315

90 කටුවැල්ලේගම දකුණ

 IMG 20181031 105915

කේ.ඒ.එස්.ලක්මාලි

කටුවැල්ලේගම/ද

කටුවැල්ලේගම

031-3313677

075-7233255  

90ඒ කටුවැල්ලේගම උතුර

 

එන්.කේ.එස්.දසනායක

128, කටුවැල්ලේගම, මීගමුව හරහා

011-2297955

077-1636020                                           

90බී හල්ගහවෙල වත්ත

 

ආර්.එම්.එස්.කේ.ජේ.රත්නායක

හල්ගහවෙලවත්ත, කටුවැල්ලේගම, මීරිගම

031-2247053

072-7544680                                           

91 දාගොන්න,උතුර

 IMG 20181031 102136

ඒ.වී.ඩබ්.එන්.රුද්‍රිගු

දාගොන්න උතුර,  දාගොන්න, මීගමුව

077-1221525

91 ඒ දාගොන්න දකුණ

 IMG 20181031 102309

එස්.ඩී.සී.ඩබ්. විජේසිංහ

374/5දාගොන්න/ද, දාගොන්න ( මීගමුව හරහා)

071-7623687

91 බී

පලුගහවෙල

 

එන්.කේ.එස්.දසනායක (වැ.බ.)

128, කටුවැල්ලේගම, මීගමුව හරහා

011-2297955

077-1636020

91 සී

දාගොන්න,

නැගෙනහිර

 IMG 20181211 125633

කේ.පී.හතුරුසිංහ

 දාගොන්න,

මීගමුව හරහා

071-8064399

011-2294546    

95 නැගෙනහිර කලුවාරිප්පුව ද.

 

පී.සමන් ප්‍රසන්න

නො.28, නැගෙනහිර කළුවාරිප්පුව, කටාන

077-3067709

95 ඒ නැ/කලුවාරිප්පුව උතුර

 

එස්.එස්.එන්.තෙන්නකෝන්

166,  නැගෙනහිර කළුවාරිප්පුව, කටාන

071-4427710

95 බී මිරිස්වත්ත

 IMG 20181031 101846

එම්.ආර්.ඒ.එම්. ද සිල්වා

මිරිස්වත්ත, කටාන

077-4288038

96 කඩවල

 

එච්.එම්.කේ.සී.ද සිල්වා

96, කඩවල,කටාන

031-2248627

072-2594964

96 ඒ කඩවල උතුර

 

කේ.ආර්.එන්.විමලසිරි

92/04/01, ගුරුගේවත්ත, පලමුපාර කඩවල , දූනගහ

 071-7747783

96 බී කඩවල දකුණ

 

අයි.පී.ඩී. අතුකෝරාල

නො.74,කාර්මේල් වත්ත කඩවල/ද, කඩවල, දූනගහ

071-6872368

97 දිවුලපිටිය

 IMG 20181031 152744

ජේ.පී.එස්.ජයකොඩි

හැටන් නැෂනල් බැංකුව ඉ/මහල දිවුලපිටිය

031-2247190

072-4552792

076-6658988

97ඒ බෝමුගම්මන

 

එස්.ඩී.ගුණසේකර

බෝමුගම්මන, දිවුලපිටිය

031-2246681

077-5326955

97බී බෝමුගම්මන ද.

 

ශ්‍රියානි ප්‍රනාන්දු

169 /70, වලව්වත්ත,දිවුලපිටිය

031-3611613

071-8176370

97සී වැවගෙදර

 IMG 20181121 115342

ඊ.යූ.සී. එදිරිසිංහ

239,වැවගෙදර, දිවුලපිටිය

071-9356205

97ඩී පින්නලන්ද

 

ඩබ්.එච්.ඒ.එස්.එන්.කුමාරි

පින්නලන්ද, දිවුලපිටිය

077-5932561

031-3311062

97ඊ හොරගස්මුල්ල

 

 ජේ.ඒ.රෝහන ජයකොඩි

 රන්සිරි උයන පාර හොරගස්මුල්ල, දිවුලපිටිය

071-8030155

104

අස්සැන්න වත්ත

 IMG 20181031 105047

ජේ.පී.ඩබ්.වීරසිංහ

328   අස්වැන්නවත්ත, දිවුලපිටිය

077-9020783

011-3107127

104ඒ අස්සැන්නවත්ත/බටහිර

 

එල්.ඒ.එල්.එම්.ලියනගේ 

සේවා පියස, අස්වැන්නවත්ත බටහිර,දිවුලපිටිය

011-3126016

077-9989600

104බී වේරගොඩ මුල්ල

 IMG 20181031 105021

එන්.එල්.එස්.ආර්.ලියනගේ

142, අස්සැන්නවත්ත, දිවුලපිටිය

072-3505021

031-2243579

දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අදාල ග්‍රාම නිලධාරි වසම්වල මාර්ග හා වතු පිළිබද තොරතුරු

මෙම විස්තර දැනගැනීම සඳහා මෙතැනින් පිවිසෙන්න

News & Events

28
අගෝ2017

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම දිනය සෑම මසකම...

28
අගෝ2017

කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම

කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම සෑම මසකම දෙවන සතියේ...

Scroll To Top