2018 ජාතික ක්‍රීඩා - දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ජයග්‍රහණ

සමන්ත පුෂ්ප කුමාර, කොටදෙනියාව          මීටර් 5000             1 වන ස්ථානය
විදුෂා ලක්ෂානි, බෝලගල                         තුන්පිම්ම කාන්තා    2 වන ස්ථානය
හේමන්ත කුමාර, කෙහෙල්ඇල්ල               මීටර් 1500              3 වන ස්ථානය
හර්ෂණ සඳරුවන්, හේන්පිටගෙදර              කබඩි                     2 වන ස්ථානය
දෙව්ෂාන් නිලංක, අස්සැන්නවත්ත              හොකී                    3 වන ස්ථානය
ඩබ්.ඒ.එල්. සෙනෙවිරත්න, හේන්පිටගෙදර  ජූඩෝ                     රන් පදක්කම

 

News & Events

28
ஆக2017

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම දිනය සෑම මසකම...

28
ஆக2017

කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම

කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම සෑම මසකම දෙවන සතියේ...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top