අනු අංකය නම තනතුර
1 W.W.M.D කුමාරි ප්‍රාදේශිය ලේකම්‍‍‍
2 A.S.T.P. අතුකෝරල සහකාර ප්‍රාදේශීය ‍ලේකම්‍
3 S.A.C.  තුෂාරි ගණකාධිකාරි
4 R.P සෝමලතා සහකාර අධ්‍යක්ෂක සැලසුම්
5 P.K.B.L. ජයතිලක සහකාර අධ්‍යක්ෂක සැලසුම්
6 P.R.R ප්‍රනාන්දු පරිපාලන නිලධාරී
5 J.A.S. ප්‍රසන්න පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරි

News & Events

23
Mar2021

ප්‍රාදේශීය රැකියා පොළ 2021

ප්‍රදේශයේ රැකියා විරහිත තරුණ තරුණියන් රැකියාගත කිරීමේ...

28
Aug2017

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම දිනය සෑම මසකම...

Scroll To Top