ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය

 

සංවර්ධන නිලධාරිගේ නම

දුරකථන අංකය

41පරණ හල්පෙ බටහිර 

 do photo2

දුෂ්මන්ති ශෂිකලා

077-3983701

42හල්පේ

 do photo3

පුබුදු චම්පික දිසානායක

071-6198910

41 ඒ හල්පේ නැගෙනහිර

 

ආර්.ඒ.ඒ. රණවීර

071-0810153

42 ඒ නරියමුල්ල

 IMG 20181010 114237

රුවන් ප්‍රියංක

077-9914966

42 බී ගුරුල්ලගම

 IMG 20181010 114237

රුවන් ප්‍රියංක

077-9914966

43කිතුල්වල පහළ

 IMG 20181010 153831

ඉෂාරා ප්‍රසාදි

071-8832002

43ඒ කිතුල්වල ඉහළ

 IMG 20181010 112818

නලින්ද වජිර කුමාර

071-6314545

43බී කිතුල්වල උතුර

 IMG 20181010 153753

තිලිණි ගීතානාකා ජයරත්න

076-9153610

44 වත්තේමුල්ල

 IMG 20181010 142713

සාන්ත කිත්සිරි

075-7032246

44 ඒ ඉහළ කලුඅග්ගල

 IMG 20181010 154507

චූලා හේම රාජපක්ෂ

077-8258652

44බී කලුඅග්ගල පහළ

 IMG 20181010 154507

චූලා හේම රාජපක්ෂ

077-8258652

45 කුලීගෙදර

 do photo1

ඉරේෂ් සංජීව මධුරංග

077-5970466

46 මඩිතියවල පහ‍ල

 IMG 20181010 155427

බුද්ධික ප්‍රියදර්ශන

077-0165441

46 ඒ මඩිතියවල ඉහළ

 IMG 20181010 142938

චමින්තා දිල්රුක්ෂි ජයසිංහ

071-7966220

47 හගවත්ත

 IMG 20181010 143414

ධනුෂ්ක දේවින්ද කුමාර විජේනෙත්ති

077-9782019

48රස්සපාන

 do photo4

ලහිරු රුවන් කුමාර

077-0353517

49උල්ලලෙපාල නැගෙනහිර

 IMG 20181010 113609

ඩයනි මංගලිකා රණතුංග

077-8235104

49 ඒ උල්ලලෙපාල බටහිර

 IMG 20181010 113609

ඩයනි මංගලිකා රණතුංග

077-8235104

50 බලගල්ල බටහිර

 IMG 20181010 140740

අයේෂා ඉමන්ති

077-5642532

50 ඒ බලගල්ල නැගෙනහිර

 IMG 20181010 140740

අයේෂා ඉමන්ති

077-4474397

50 බී පරණ හන්දිය

 IMG 20181010 143511

චම්පිකා නිලන්ති ද සිල්වා

077-8735687

51 කුඩගම්මන

 IMG 20181017 123631

වාසනා අබේ-ගුණවර්ධන

0778390040

52 හල්ලොලුව

 

දිලීපා සදමාලි අතපත්තු

072-3969332

52 ඒ කැලෑගෙදර

 IMG 20181010 141904

ලක්මිණි ජයසිරි

077-5871007

52බී හෙට්ටිමුල්ල

 IMG 20181010 112633

දිලිනි පුෂ්පකුමාරි සමරකෝන්

077-6630387

53 නාවාන බටහිර

 do photo2

දුෂ්මන්ති ශෂිකලා

077-3983701

53 ඒ පරෙගාඩ දකුණ

 IMG 20181010 115605

එච්.ඒ.ජේ.එන්. විජේසිංහ

071-7655715

53 බී දිවුල්දෙණිය

 IMG 20181017 123621

එච්.පී.වයි. සුභාෂිනී

077-0439925/

53 සී දියගම්පල

 IMG 20181017 123727

නිරංජලා සරෝජනී ලියනගේ

071-2549444

53 ඩී මොරගල්කන්ද

 IMG 20181010 114217

එස්.ඒ.එම්. සූරියආරච්චි

077-0239509

53 ඊ  කොරදමින්න

 IMG 20181010 115555

බී.ආර්.ඩී.සී. බෙම්මුල්ල

077-9930822

53 ඒ පරෙගොඩ උතුර

 IMG 20181017 123737

කේ.ජී.එන්.පී කුමාර

072-5896377

53 ජී නාවාන නැගෙනහිර

 IMG 20181017 124132

ප්‍රදීපා ලක්මාලි පියදර්ශනී

071-0810153

54 එරබද්ද

 IMG 20181010 114901

චමිල අසංක

071-1897075

54  ඒ පොල්වත්ත

 

ගයනි  දිල්හානි

071-6478187

54 බී කොටදෙනියාව

 do photo7

සාගරිකා දිමුතු කුමාරි

077-0480366

55 පැතිගොඩ

 IMG 20181017 161044

හර්ෂනී ප්‍රියංකා රත්නායක

071-9882929

55 ඒ කටුකෙන්ද

 IMG 20181010 141635

සුසිනිකා නදීශානි තිසේරා

077-6475838

55 බී අලුගොල්ල

 IMG 20181010 141438

ප්‍රදීපිකා නිල්මිණි ජයලත්

071-9755573

55 සී සිරිගපාත

 IMG 20181010 112446

නුශාන්ති ලුම්බිණි අලහකෝන්

071-2277192

56 බඩල්ගම

 IMG 20181010 112547

ශ්‍යාමා සුභාෂිණී

071-6255399

56 ඒ දෙල්පාකඩවර

 IMG 20181010 141754

නයෝමි මහතන්තිල

071-9451602

56 බී අකරන්ගහ

 IMG 20181010 112547

ශ්‍යාමා සුභාෂිණී

077-7951227

56 සී බලවල

 IMG 20181010 154218

සමන් ඉන්දික අතුකෝරල

071-4984167

57 ගොඩිගමුව බටහිර

 

මිහිරි ප්‍රියංවදා නිශ්ශංක

077-3939670

57 ඒ ගොඩිගමුව නැගෙනහිර

 IMG 20181010 141709

චේදනී තක්ෂිලා ද සිල්වා

071-4424230

58 අකරගම බටහිර

 

ගයාන් රත්නාලෝක සමරක්කොඩි

077-1765107

58 ඒ ඉහල මඩම්පැල්ල නැගෙනහිර

 

ජයන්ත ප්‍රසන්න

077-2639421

58 බී අකරගම නැගෙනහිර

 IMG 20181010 141709

චේදනී තක්ෂිලා ද සිල්වා

071-4424230

58 සී අකරගම උතුර

 IMG 20181010 113708

විජේන්ද්‍ර පත්මකුමාර

075-5119929

58 ඩී ඉහල මඩම්පැල්ල බටහිර

 IMG 20181017 160556

මහේෂ් රංජිත් ධර්මදාස

077-9537363

58 ඊ ඉහල මඩම්පැල්ල උතුර

 

ගයාන් රත්නාලෝක සමරක්කොඩි

077-1765107

58 ඒ ඉහළගම

 IMG 20181017 161458

රුවනි ගීතාංජලී ආරියප්පෙරුම

077-5112326

59 පහළ මඩම්පැල්ල

 IMG 20181010 113214

චන්දිමාල් ශාක්‍ය ෆොන්සේකා

077-5122214

60 ඕතරවාඩිය

 IMG 20181010 113214

චන්දිමාල් ශාක්‍ය ෆොන්සේකා

077-5122214

60 ඒ බෝලගල

 

ශ්‍යාමලී කුමාරි මධුරාවල

077-609665

61 අම්බලයාය

 IMG 20181010 140633

දිනේෂා තරංගනී.දිසානායක

078-6166628

61 ඒ අාඩිමුල්ල

 IMG 20181010 140633

දිනේෂා තරංගනී.දිසානායක

077-6034046/

61 බී හල්පෙ

 IMG 20181010 140758

නිමාලි රුවන්දිකා වීරසූරිය

077-2392280

62  කෝන්ගොඩමුල්ල බටහිර

 

ශ්‍යාමලී කුමාරි මධුරාවල

077-6096653

62 ඒ කෝන්ගොඩමුල්ල නැගෙනහිර

 IMG 20181010 115512

රේණුකා ප්‍රියදර්ශනී

071-0437715

62 බී කෝන්ගොඩමුල්ල  උතුර

 

සුසන්තා චන්දිමා රණසිංහ

077-7343519

62 සී කෝන්ගොඩමුල්ල දකුණ

 IMG 20181010 115512

රේණුකා ප්‍රියදර්ශනී

071-0437715

79 වල්පිට

 IMG 20181010 143405

කසුන් සමුදය වික්‍රමසිංහ

077-1572105

79 ඒ වරාදල

 

විජිත බණ්ඩාර

077-5852925

79 බී හීරලුගෙදර

 IMG 20181010 112615

මධුකා නිමාලි

071-8920506

79 සී අගෙලෙගදර

 IMG 20181010 143405

කසුන් සමුදය වික්‍රමසිංහ

077-1572105

80 වෙළගාන

 IMG 20181017 161105

සන්ධ්‍යා සදමාලි

077-2067356

80 ඒ මැල්ලව-ගෙදර

 IMG 20181010 113931

සාරංගා සුභාෂිණී විජේසේන

071-6050995

80 බී වෑකඩ

 IMG 20181010 141400

තිලකා ජයන්ති

077-2253899

80 සී කලුමඩ

 IMG 20181017 161105

සන්ධ්‍යා සදමාලි

077-2067356

80 ඩී දික්ලන්ද

 IMG 20181010 141400

තිලකා ජයන්ති

077-2253899

80 ඊ පොල්හේන

 IMG 20181010 141941

නිලන්තා ජයසිංහ

078-2651778

81 දෙල්වගුර

 IMG 20181010 112402

තමරා දිල්රුක්ෂි

077-5223616

82 කෙහෙල්-ඇල්ල උතුර

 IMG 20181017 161813

කාංචනා ජීවනී මන්නවආරච්චි

077-8388519

82 ඒ කෙහෙල්-ඇල්ල දකුණ

 IMG 20181010 141925

ප්‍රියංගිකා පද්ම කුමාරි

071-5714535

82 බී ලිහිණියගම්මන

 IMG 20181010 154218

සමන් ඉන්දික අතුකෝරල

077-5119710

82 සී කෙහෙල්ඇල්ල බටහිර

 IMG 20181010 141925

ප්‍රියංගිකා පද්ම කුමාරි

071-5714535

83 පල්ලියපිටිය බටහිර

 

නිසංසලා සදමාලි

076-5502134

83 ඒ පල්ලියපිටිය නැගෙනහිර

 

නිසංසලා සදමාලි

076-5502134

84 තම්මිට

 IMG 20181010 153926

දිලිනි ලක්ෂිකා

078-7752956

85 බරවාවිල

 IMG 20181010 112517

රූපිකා ශිරෝමනී සුබසිංහ

071-3554203

85 ඒ පින්නකැලේවත්ත

 IMG 20181010 113239

නිශ්ශංක ප්‍රේමජයන්ත

077-1948832

85 බී හපුගහගම

 

එන්.ජී. රවින්ද්‍ර

077-8599876

85 සී පින්නකැලේවත්ත

 IMG 20181010 154445

නුවන් සුධීර

072-3930104

86 හුණුමුල්ල

 

ඉන්ද්‍ර කුමාරි ගුණෙස්කර

077-5594731

86 ඒ කැලෑපිටිමුල්ල

 IMG 20181017 160245

අවන්ති වත්සලා ජයසිංහ

071-4187277

86 බී ඌරපාන

 

අශෝකා කුමාරි විජේකෝන්

077-9220378

86 සී සායක්කාරමුල්ල

 IMG 20181017 162157

රසිකා චාන්දනී ජයසූරිය

077-2014106

87 හපුවලාන

 IMG 20181010 112413

ගයාන් ක්‍රිශාන්ත තෙන්නකෝන්

077-6953946

87 ඒ හපුවලාන උතුර

 IMG 20181010 142003

නිරංජලා සම්පත් විජේතුංග

077-6636040

87 බී හපුවලාන දකුණ

 IMG 20181017 160544

තුසිත ප්‍රියංකර මලල‍සේකර

076-4238872

87 සී හේන්පිටෙගදර

 

විජයන්තිකා ප්‍රියදර්ශනී

077-9536909

88 දූනාගහ

 IMG 20181010 141600

එන්.ඩබ්. බී.එම්. ප්‍රියන්වදා

077-3939670

88 ඒ ඉදුරාගාර උතුර

 IMG 20181010 142138

චින්තා සංජීවනී

071-3849972

88 බී බටේපොල

 IMG 20181010 142041

බුද්ධිකා තරංගනී ජයසිංහ

070-2992815

88 සී දූනාගහ දකුණ

 IMG 20181010 155858

අජන්ත රණසිංහ

071-9936255

88 ඩී ඉදුරාගාර දකුණ

 IMG 20181010 141507

අරුණිකා රාජපක්ෂ

077-6492380

89 අලුතැපොල බටහිර

 IMG 20181010 155858

අජන්ත රණසිංහ

071-9936255

89 ඒ තොටිල්ලගහවත්ත

 IMG 20181017 160348

කමනි දනුෂිකා වික්‍රමසිංහ

 

89 බී අලුතැපොල නැගෙනහිර

 

චතුරිකා ජයමාලි හේමචන්ද්‍ර

077-5098521

90 කටුවැල්ලේගම දකුණ

 IMG 20181010 154154

අජිත් ප්‍රසන්න විජේසිරි

077-3572274

90 ඒ කටුවැල්ලේගම උතුර

 

කසුන් ඉන්දික

077-2532254

90 බී හල්ගහවෙලවත්ත

 

කසුන් ඉන්දික

077-2532254

91 දාගොන්න උතුර

 IMG 20181010 142259

නිරෝෂානි ජයතිලක

077-3640074

91 ඒ දාගොන්න දකුණ

 

නිරෝෂා ප්‍රියංගනී ජයසිංහ

077-2532254

91 බී පලුගහවෙල

 IMG 20181010 154154

අජිත් ප්‍රසන්න විජේසිරි

077-3572274

91 සී දාගොන්න නැගෙනහිර

 IMG 20181010 140844

නිරෝෂා ප්‍රියංගනී ජයසිංහ

077-2532254

95 නැගෙනහිර කලුවාරිප්පුව දකුණ

 IMG 20181010 140831

චමරි සුරේඛා රත්නමාලි

077-8185202

95 ඒ කලුවාරිප්පුව උතුර

 IMG 20181010 140844

නිරෝෂා ලක්මාලි ප්‍රසාදිනී

071-7324217

95 බී මිරිස්වත්ත

 

රවීන්ද්‍ර

077-0311096

96 කඩවල

 IMG 20181010 155129

ජයන්ත ප්‍රසන්න

077-2639421

96 ඒ කඩවල උතුර

 

මහේෂ් රංජිත් ධර්මදාස

077-9537363

96 බී කඩවල දකුණ

 IMG 20181010 155129

ජයන්ත සුසන්ත

077-0311096

97 දිවුලපිටිය

 

ප්‍රසන්න ලක්මාල් අතාවුද

077-7905573

97 ඒ බෝමුගම්මන

 IMG 20181010 141524

මිෂරි චතුරානි  කරුණානායක

071-6119298

97 බී බෝමුගම්මන දකුණ

 IMG 20181010 142218

නිමාෂා  ලංකානි වීරතුංග

076-6312353

97 සී වැවගෙදර

 IMG 20181010 141452

චිරංගි අයේෂා මඩබාවිට

077-1067074

97 ඩී පින්නලන්ද

 IMG 20181010 112106

නයනංගනී සේනාධීර

071-8123806

97 ඊ හොරගස්මුල්ල

 IMG 20181010 142203

ඉන්දිකා සදමාලි

077-1948832

104 අස්සැන්නවත්ත නැගෙනහිර

 IMG 20181010 142121

නිරෝෂිනී විජේරත්න

077-4215501

104 ඒ අස්සැන්නවත්ත බටහිර

 IMG 20181010 142121

නිරෝෂිනී විජේරත්න

077-4215501

104 බී වේරගොඩමුල්ල

 IMG 20181010 142541

චතුරිකා ජයමාලි හේමචන්ද්‍ර

077-5098521

News & Events

28
Aug2017

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම දිනය සෑම මසකම...

28
Aug2017

කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම

කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම සෑම මසකම දෙවන සතියේ...

Scroll To Top