devlopbanner

සංවර්ධන නිලධාරී - 2021
අනු_අංකය වසම සංවර්ධන නිළධාරියාගේ නම දුර.අංක
1 41 පරණ හල්පේ බටහිර කේ.ඒ. දුෂ්මන්ති ශෂිකලා 077-3983701
2 42 හල්පේ ආර්.පී. රුවන් ප්‍රියංකර 077-9914966
3 41 ඒ හල්පේ නැගෙනහිර ආර්.ඒ.අනෝමා රණවීර  077-8599876
4 42 ඒ  නරියමුල්ල එස්. ඩබ්.පී .එන්.විජේරත්න 071-2135350
5 42 බී  ගුරුල්ලගම එන්.ජී.නිරෝෂා ලක්මාලි ප්‍රසාදිනි 071-7324217
6 43 කිතුල්වල පහළ ඩබ්. බුද්ධික ප්‍රියදර්ශන  077-0165441
7 43 ඒ කිතුල්වල ඉහළ  එම්.පී. ඉෂාරා ප්‍රසාදි 071-8832002
8 43 බී කිතුල්වල උතුර එම්.ඒ. නලින්ද වජිර කුමාර 071-6314545
9 44 වත්තේමුල්ල ආර්.පී. චූලා හේම රාජපක්ෂ 071-4258652
10 44 ඒ ඉහළ කලුඅග්ගල ගමරාලලාගේ සාන්ත කිත්සිරි 076-3800291
11 44 බී කලුඅග්ගල පහළ ඩී.ඩී.ඉරේෂ් සංජීව මධුරංග 077-5970466
12 45 කුලීගෙදර ඒ. එච්. ජී.  පී. එල් . අතාවුද 074-1031623
13 46 මඩිතියවල පහල ජේ. ඒ. චමින්තා දිල්රුක්ෂි ජයසිංහ 078-8179512
14 46 ඒ මඩිතියවල ඉහළ ඩබ්.ඒ.ආර්.එම්.හර්ෂාණි 071-0939057
15 47 හඟවත්ත ගීකියනගේ ලහිරු රුවන් කුමාර 077-0353517
16 48 රස්සපාන ඩබ්.ජී. ධනුෂ්ක දේවින්ද කුමාර විජේනෙත්ති 077-9782019
17 49 උල්ලලපොල / නැ ඩබ්.ටී. නදීකා දිල්රුක්ෂි රණතුංග 070-2737446
18 49 ඒ උල්ලලපොල/ බ ආර්.පී. ඩයනි මංගලිකා රණතුංග 077-8235104
19 50 බලගල්ල බටහිර අයි.ආර්. අයේෂා ඉමන්ති 077-4474397
20 50 ඒ බලගල්ල/ නැ ජේ.එම්. අවන්ති වත්සලා ජයසිංහ 076-0350922
21 50 බී  පරණ හංදිය අබේගුණවර්ධනගේ දර්ශි වාසනා  077-8390040
22 51 කුඩගම්මන ඩී. එම්. එල්. අයි. දිසානායක 077-0218314
23 52 හල්ලොලුව  කොටගෙදර  ලියනගේ චමිල අසංක 071-1897075
24 52 ඒ කැලෑගෙදර ඒ.එම්. දිලීපා සඳමාලි අතපත්තු  076-7393320
25 52 බී හෙට්ටිමුල්ල ඩී. දිනේෂා තරංගනී දිසානායක 078-6166628
26 53 නාවාන බටහිර එස්.පී. එන්.මධුමාලි 078-8011387
27 53 ඒ පරගොඩ දකුණ එච්.ඒ. ජීවන්ති නදීකා විජේසිංහ 077-9930822
28 53 බී දිවුල්දෙණිය   එස්.පී. යසන්තා සුභාෂිනී 077-9227083
29 53 සී දියගම්පල  බී.එම්. ලක්මිණි ජයසිරි 077-5871007
30 53 ඩී මොරගල්කන්ද එස්.ඒ.ආර්. මනෝරි සූරිය ආරච්චි 071-9862204
075-6538934
31 53 ඊ කොරදමින්න බී.ආර්. දුලංජලී චන්ද්‍රිකා බෙම්මුල්ල 077-6696193
32 53 එෆ් පරගොඩ උතුර කේ.ජී. නිශාන්ත ප්‍රදීප් කුමාර 071-7655715
33 53  ජී නාවාන/ නැ කේ.එම්. සාගරිකා දිමුතු කුමාරි 076-6747992
34 54 එරබද්ද නිරංජලා සරෝජනී ලියනගේ 071-2549444
35 54 ඒ පොල්වත්ත ඩී.කේ.ප්‍රදීපා ලක්මාලි ප්‍රියදර්ශනී  071-0810153
36 54 බී කොටදෙනියාව  ඩබ්.එම්. දිලිනි පුෂ්ප කුමාරි සමරකෝන් 077-6630387
37 55 පැතිගොඩ ආර්.එම්.එම්. හර්ෂනී ප්‍රියංකා රත්නායක 071-9882929
38 55 ඒ කටුකෙන්ද නයෝමි මහතන්තිල 071-9451602
39 55 බී අලුගොල්ල ජේ.ආර්. ප්‍රදීපිකා නිල්මිණි ජයලත් 071-9755573
40 55  සී සිරිගපාත ආර්.පී.මේනකා දිල්රුක්ෂි රත්නායක 077-5694567
41 56 බඩල්ගම ඒ.ආර්. නුශාන්ති ලුම්බිනි අලහකෝන් 071-2277192
42 56 ඒ දෙල්පාකඩවර ඩබ්.කේ. නිමාලි රුවන්දිකා වීරසූරිය 077-2392280
43 56 බී අකරන්ගහ එම්.දමයන්ති පුෂ්පකුමාරි 071-1421744
44 56 සී බලවල අයි. ඒ. සමන් ඉන්දික අතුකෝරාල 077-5119710
45 57 ගොඩිගමුව/  බ මදූෂා ප්‍රසාදිනී 071-8819179
46 57 ඒ ගොඩිගමුව/ නැ පී.සී. තක්ෂිලා ද සිල්වා 071-4424230
47 58 අකරගම බටහිර ඒ.ඒ. රුවනි ගීතාංජලී ආරියප්පෙරුම 077-5112326
48 58 ඒ ඉහල මඩම්පැල්ල නැගෙනහිර ඩබ්. චින්තා සංජීවනී 071-3849972
49 58 බී අකරගම /නැ ඩබ්. එම්. පී. එම්. විජේකෝන් 070-3484813
50 58 සී අකරගම උතුර පී . ඒ. ජී. ජී. එම්. පල්ලෙවත්ත 077-4235271
51 58 ඩී ඉහල මඩම්පැල්ල /බ ආර්.ඒ. මහේෂ් රංජිත් ධර්මදාස 077-9537363
52 58 ඊ ඉහල මඩම්පැල්ල/ උ එච්. ඩබ්.ගයාන්  සමරක්කොඩි 077-1765107
53 58 එෆ් ඉහළගම එස්.එම්.ඒ.සී.ඩී.මංචනායක 0777-242288
54 59 පහළ මඩම්පැල්ල  චන්දිමාල් ශාක්‍ය ෆොන්සේකා(වැ.බ) 077-5122214
55 60 ඕතරවාඩිය චන්දිමාල් ශාක්‍ය ෆොන්සේකා 077-5122214
56 60 ඒ බෝලගල පී.එම්.එම්.විජේරත්න 077-4002693
57 61 අම්බලයාය විජේන්ද්‍ර පත්ම කුමාර 076-1411877
58 61 ඒ ආඬිමුල්ල ඒ.ඒ. රුවනි ගීතාංජලී ආරියප්පෙරුම(වැ.බ) 077-5112326
59 61 බී හල්පේ එම්.ඩී.ශ්‍යාමලී කුමාරි මධුරාවල(වැ.බ) 077-6096653
60 62 කෝන්ගොඩමුල්ල / බ  එච්.පී.ඩී.සී.නිමල්රත්න(ප්‍රසූති නි.)  
61 62 ඒ කෝන්ගොඩමුල්ල නැගෙනහිර එස්.ඒ. ඩී. රේණුකා ප්‍රියදර්ශනී(වැ.බ) 071-0437715
62 62 බී කෝන්ගොඩමුල්ල/ උ සුසන්තා චන්දිමා රණසිංහ(වැ.බ)  077-6911335
63 62 සී කෝන්ගොඩමුල්ල/ ද එස්.ඒ.ඩී. රේණුකා ප්‍රියදර්ශනී 071-0437715
64 79 වල්පිට එස්.ඒ. රූපිකා ශිරෝමනී සුබසිංහ 071-3454203
65 79 ඒ වරාදල කේ. දමයන්ති හේම කුමාරි 077-3370633
66 79 බී හීරලුගෙදර කසුන් සමුදය වික්‍රමසිංහ සේනානායක 077-1572105
67 79 සී අගලෙගෙදර කේ.ඩී.ශ්‍යාමා සුභාෂිණි 076-9397169
68 80 වෙළගාන එම්. එල්.සී. එස් . විජේබණ්ඩාර  077-6911335
69 80  ඒ මැල්ලවගෙදර එච්.ඒ.නිලන්තා ජයසිංහ 078-2651778
70 80 බී වෑකඩ එම්. තිලකා ජයන්ති 077-2253899
71 80 සී කලුමඩ ආර්.ඒ.තමරා දිල්රුක්ෂි 077-5223616
72 80 ඩී දික්ලන්ද ඩී.කේ. සන්ධ්‍යා සඳමාලි 076-8307356
73 80 ඊ පොල්හේන එච්.ඒ.සාරංගා සුභාෂිණී  විජේසේන 071-6050995
74 81 දෙල්වගුර නිලූෂියා දිල්හානි විජේරත්න 071-9674022
75 82 කෙහෙල් ඇල්ල උතුර අයි. එම්. විජේවර්ධන 071-5810324
76 82 ඒ කෙහෙල් ඇල්ල/ ද අයි. ඒ. සමන් ඉන්දික අතුකෝරාල 077-5119710
77 82 බී ලිහිණියගම්මන පුබුදු චම්පික දිසානායක 071-6198910
78 82 සී කෙහෙල් ඇල්ල/ බ ඩී.ඒ.ප්‍රියංගිකා පද්ම කුමාරි 071-5714535
79 83 පල්ලියපිටිය  බටහිර එස්.ඩී.ප්‍රේමචන්ද්‍ර 077-5106811
80 83 ඒ පල්ලියපිටිය/ නැ එන්.ඩබ්.බී .මිහිරි ප්‍රියංවදා නිශ්ශංක 077-3939670
81 84 තම්මිට ඩී.එම්.අශෝකා කුමාරි විජේකෝන් 077-9220378
82 85 බරවාවිල ඩබ්.ටී.ඩී. මධූකා නිමාලි 071-8920500
83 85 ඒ පින්නකැලේවත්ත එච්.පී. චමරි සුරේඛා 077-4804521
84 85 බී හපුගම ඩබ්.ඒ. එච්. සේෂානි 077-3485246
85 85 සී පින්නකැලේවත්ත එම්.ජේ.පී.චිරංගි අයේෂා මඩබාවිට 071-3194715
86 86 හුණුමුල්ල එච්.ඒ.පී.එච්.හෙට්ටිආරච්චි(ප්‍රසුති නි.) 706386935
87 86 ඒ කැලෑපිටිමුල්ල ඉන්ද්‍ර කුමාරි ගුණසේකර 077-5594731
88 86 බී ඌරපාන ජේ.ඒ.රසිකා චාන්දනී ජයසූරිය 077-2014106
89 86 සී සායක්කාරමුල්ල බී.ඒ. සුසිනිකා නදීශානි තිසේරා 077-6475838
90 87 හපුවලාන නිරංජලා සම්පත් විජේතුංග 077-6636040
91 87 ඒ හපුවලාන උතුර දෝන නිසංසලා සඳමාලි 076-5502134
92 87 බී හපුවලාන දකුණ ආර්.පී.විජයන්තිකා ප්‍රියදර්ශනී 077-9536909
93 87 සී හේන්පිටගෙදර ටී.ඒ.ගයාන් ක්‍රිශාන්ත තෙන්නකෝන් 077-6953946
94 88 දූනගහ එන්. ඒ.කේ. සමරනායක 071-1093719
95 88 ඒ ඉඳුරාගාර උතුර එස්.එම්.ඩී.ජී.සමන්ත කුමාර 076-7508808
96 88  බී බටේපොල තුසිත ප්‍රියංකර මලලසේකර 076-4238872
97 88 සී දූනගහ දකුණ එම්.එම්. වයි. මුණසිංහ (ප්‍රසුති නි.) 076-4517592
98 88 ඩී ඉඳුරාගාර දකුණ ආර්.ඒ. මහේෂ් රංජිත් ධර්මදාස(වැ.බ) 071-3849972
99 89අලුතැපොල බටහිර ආර්.ඒ.  අජන්ත රණසිංහ 077-7009239
100 89 ඒ තොටිල්ලගහවත්ත එන්.ජී. රවීන්ද්‍ර(වැ.බ) 077-0311096
101 89 බී අලුතැපොල /නැ කේ.ජී.බුද්ධිකා තරංගනී ජයසිංහ 077-2974423
102 90 කටුවැල්ලේගම  දකුණ කේ.ඒ.ඒ. නුවන් සුධීර 072-3930104
103 90 ඒ කටුවැල්ලේගම/ උ එල්. පී. සී. බී. ෂර්මන්තී 076-6410125
104 90 බී හල්ගහවෙලවත්ත රාජපක්ෂගේ කසුන් ඉන්දික(වැ.බ) 077-2532254
105 91 දාගොන්න උතුර රාජපක්ෂගේ කසුන් ඉන්දික 077-2532254
106 91ඒ දාගොන්න දකුණ ජේ.ඒ.නිරෝෂා ප්‍රියංගනී ජයසිංහ 077-6220913
107 91 බී පලුගහවෙල එන්.ජී. රවීන්ද්‍ර 077-0311096
108 91 සී දාගොන්න /නැ එච්.ටී.එන්.යූ. සමන්පුර 076-7092606
109 95නැගෙනහිර කලුවාරිප්පුව දකුණ ආර්.ඒ. සුසන්තා චන්දිමා රණසිංහ 077-7343519
110 95 ඒ කලුවාරිප්පුව /උ එම්.ඩී. ශ්‍යාමලී කුමාරි මධුරාවල 077-6096653
111 95 බී  මිරිස්වත්ත අරුණිකා රාජපක්ෂ(වැ.බ) 077-6492380
112 96 කඩවල ඩබ්.එම්.නිමාෂා ලංකානි වීරතුංග 076-2298083
113 96 ඒ කඩවල උතුර අරුණිකා රාජපක්ෂ 077-6492380
114 96 බී කඩවල දකුණ එච්.ආර්. එස් .පෙරේරා 070-2569353
115 97  දිවුලපිටිය ඒ. එච්. ජී.  පී. එල් . අතාවුද(වැ.බ) 074-1031623
116 97 ඒ බෝමුගම්මන ජේ.ඒ.නිශ්ශංක ප්‍රේමජයන්ත 077-1948832
117 97 බී බෝමුගම්මන/ ද ජී.එල්.ඉන්දිකා සඳමාලි 077-1948832
118 97 සී වැවගෙදර එච්.පී.එල්.හර්ෂනී 071-1326639
119 97 ඩී පින්නලන්ද කේ. චම්පිකා නිලන්ති ද  සිල්වා 077-8735687
120 97 ඊ හොරගස්මුල්ල කේ.ඒ.මිෂරි චතුරාණි කරුණානායක 071-6247815
077-8370045
121 104 අස්සැන්නවත්ත/ නැ ඩබ්.පී. විසාකා නිරෝෂනී විජේරත්න 077-4215501
122 104ඒ අස්සැන්නවත්ත/ බ එච්.පී.චතුරිකා ජයමාලි හේමචන්ද්‍ර 077-5098521
123 104 බී වේරගොඩමුල්ල එන්.එම්.කමනි දනුෂිකා වික්‍රමසිංහ 072-9365436

News & Events

23
Mar2021

ප්‍රාදේශීය රැකියා පොළ 2021

ප්‍රදේශයේ රැකියා විරහිත තරුණ තරුණියන් රැකියාගත කිරීමේ...

28
Aug2017

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම දිනය සෑම මසකම...

Scroll To Top