Samudhi Officers - Yatigaha Zone

General Number

  +94 0332275937

 IMG 20181211 185415

Mrs.  ඩී.ජී.එස්.දිසානායක
යටිගහ සමෘද්ධි කළමණාකරු

 

ග්‍රාම නිලධාරී වසම

 

සමෘද්ධි නිලධාරියාගේ නම

දුරකථන අංකය

46 පහළ මඩිතියවල

 chandani

ආර්.ඒ.චාන්දනී

077- 7436419

43B කිතුල්වල උතුර

 wijesinghe

එච්.පී.රෝහිණී සුසිලා විජේසිංහ

077 -2216604

44B පහළ කලුඅග්ගල

44 A ඉහළ කලුඅග්ගල (වැ.බ.)

 gunathilaka

ජේ.ඒ.ගුණතිලක

077-7064199

43 A ඉහළ කිතුල්වල

42 හල්පෙ (වැ.බ.)

 rajapaksha

ආර්. ලයනල් රාජපක්ෂ

077-9830147

47 හඟවත්ත

45 කුලීගෙදර (වැ.බ.)

 pathmani

අයි. සුනීතා පත්මණී

072-3955682

43 පහළ කිතුල්වල

 indrakanthi

කේ.පී. නාලිකා ඉන්ද්‍රකාන්ති

071-7085104

41 බටහිර පරණ හල්පෙ

 airangani

එච්.එච්.කේ.අයිරාංගනී

071-4493308

42A  නරියමුල්ල

 suraweera

එස්.ඒ.නාලනී සුරවීර

071-2374976

46A ඉහළ මඩිතියවල

 IMG 20181211 185359

ඩබ්.ජී.හර්ෂනී සාගරිකා විජේනෙත්ති

077-5121730

44 වත්තෙමුල්ල

 ranathunga

ආර්.එම්.ඒ. තමරා රුවන් කුමාරි රණතුංග

077-1585737

41A නැගෙනහිර පරණ හල්පෙ

 apsara

පී.පී.තිළිණි අප්සරා

071 -0928081

42B  ගුරුල්ලගම

premanayake

කේ.පී.දිනේත්‍රා ප්‍රේමනායක

077 -6106011

Samudhi Officers - Walpita Zone

General Number

  +94 0332272919

liyanage manager

Mr. සී.එස් ලියනගේ
වල්පිට සමෘද්ධි කළමණාකරු

ග්‍රාම නිලධාරී වසම

 

සමෘද්ධි නිලධාරියාගේ නම

දුරකථන අංකය

79A වරාදල

80A මැල්ලවගෙදර (වැ.බ.)

(වෙළඟාන කලාපය)

 lakmali

කේ.ඒ.දිස්නා ගයානි ලක්මාලි

077-9778727

50 බටහිර බලගල්ල

 kumudini

බී.ආර්. රූපිකා කුමුදිනී

071-8067558

49 A බටහිර උල්ලලලපොල

 lalith

ජී.එල්. ලලිත් ප්‍රේම ජයන්ත

072-1871448

51 කුඩගම්මන

 damayanthi

ඩබ්.ඒ. ස්වර්ණලතා දමයන්ති

072-2616574

48 රස්සපාන

50B පරණහංදිය (වැ.බ.)

 sriyalatha

ජී. පද්මිණී ශ්‍රියාලතා

077-6995042

79 වල්පිට

 mahasinghe

එම්.කේ. නිර්මලා ගුණකාන්ති මහසිංහ

077-6968919

50A නැගෙනහිර බලගල්ල

 wickramasinghe

ඩබ්.ඒ.ඒ. සුජීව ලසන්ත වික්‍රමසිංහ

077-3988106

79C අගලෙගෙදර

 ariyawathi

ඒ.ඒ. ආරියවතී

077-3615729

79B හීරළුගෙදර

 ekanayake

ඊ.එම්.ඩී.වසන්ත ඒකනායක

077-7142521

49 නැගෙනහිර උල්ලලපොල

 kumara

පී.ආර්.එම්.අරුණ චින්තක කුමාර

077-4509140

Samudhi Officers - Kotadeniyawa Zone

General Number

  +94 0332272985

Mrs.ගංගා නදීෂා නිල්මිණි රාජපක්ෂ

කොටදෙනියාව සමෘද්ධි කළමණාකරු

52 හල්ලොලුව

56A දෙල්පකඩවර (වැ.බ.)

(බඩල්ගම කලාපය)

 gunasekara

එස්.ආර්. රේණුකා සන්ධ්‍යානි ගුණසේකර

071-5433899

52B හෙට්ටිමුල්ල

 suraweera

එස්.ඒ. දම්මිකා සුරවීර

077-6429423

53A පරගොඩ දකුණ

 nimalchandra

ඩබ්.ඒ. නිමල්චන්ද්‍ර

077 -1321228

53F පරගොඩ උතුර

 wanniarachchi

ඩබ්.කේ. සනත් ප්‍රියංකර වන්නිආරච්චි

072-8742098

54 එරබද්ද

 karunarathna

එම්.පී.අතුල වසන්ත කරුණාරත්න

077 -8751410

54B කොටදෙනියාව

 

ජී. වසන්ති සමන්තා ගමගේ

071-8109895

53E කොරඳමින්න

57 බටහිර ගොඩිගමුව (වැ.බ.) (බඩල්ගම කලාපය)

 gunathilake

අයි.පී. ගුණතිලක

077 -0863693

53C දියගම්පල

 kumara

කේ. ඉන්දික ප්‍රදීප් කුමාර

071-4417713

53 නාවාන බටහිර

53D මොරගල්කන්ද (වැ.බ.)

 abayakeerthi

ඒ.එස්. සන්ධ්‍යානි රේණුකා අබේකීර්ති

077-6902164

52A කැලෑගෙදර

 basnayake

බී.ආර්. නිලන්තිනී බස්නායක

071-8109885

53B දිවුල්දෙණිය

53G නාවාන නැගෙනහිර(වැ.බ.)

 perera

එච්. ප්‍රියන්ති ප්‍රියදර්ශනී පෙරේරා

072-2167350

54A පොල්වත්ත

 ranasinghe

එච්.කේ.ජයන්ත රණසිංහ

076-9147285

Samudhi Officers - Welagana Zone

General Number

  +94 0312269035

Mrs. එම්.එල්.සේනක විජේතිලක

වෙළගාන සමෘද්ධි කළමණාකරු

82 කෙහෙල්ඇල්ල උතුර

 UDITHA

එච්.පී.දර්ශනී උදිතා කුමාරි

077-5804025

80E පොල්හේන

 KUMUDU

ආර්.ඩී.ස්වර්ණා කුමුදුනී ධර්මප්‍රිය

076-6268661

80 වෙළඟාන

 SUGATH

ටී.ඒ.සුගත් අමරජීව තේනුවර

077-0150554

82C බටහිර කෙහෙල්ඇල්ල

 NIRUSHA

ඩබ්.ජී.ආර්. ප්‍රියංගා හේමමාලා නිරූෂා බණ්ඩාර

077-3968397

58F ඉහළගම

 GEETHANI

එච්.ගීතානි ප්‍රදීපිකා රාජපක්ෂ

077-9470309

80D දික්ලන්ද

 JAYA

එච්. සුජිත් අනුර ජයතිස්ස

077-5473115

58A ඉහළ මඩම්පැල්ල නැගෙනහිර

 SUJEEWAN

ආර්.එම්. සුජීවන් චන්ද්‍රකාන්ත

077-6502360

82B ලිහිණියගම්මන

80C කළුමඩ (වැ.බ.)

 

එස්.ඒ. සමරපාල සුබසිංහ

076-8485604

58D ඉහළ මඩම්පැල්ල බටහිර

 THUSHARI

ඩබ්. තුෂාරි ප්‍රියංගිකා සුන්දරසේන

077-6007479

82A කෙහෙල්ඇල්ල දකුණ

 

ආර්.ඩී.ශිරෝන් ධම්මික

077-6066856

 

Samudhi Officers - Badalgama Zone

General Number

  +94 0312269001

Mrs. එම්.එල්.සේනක විජේතිලක

බඩල්ගම සමෘද්ධි කළමණාකරු

58C අකරගම උතුර

 S.A.A.S.SUBASINGHE

එස්.ඒ.අරුණ ශ්‍රීපාල් සුබසිංහ

072-8961511

58 B නැගෙනහිර  අකරගම

 J.C.K.WICRAMASINGHE

ජේ.චන්ද්‍ර කුමාර වික්‍රමසිංහ

077-6635559

57A නැගෙනහිර ගොඩිගමුව

 A.A.A.ADIKARI

ඒ.ඒ. අනුලා අදිකාරි

077-8884816

56B අකරන්ගහ

 J.A.J.PRIYADARSHANA

ජේ.ඒ. ජගත් ප්‍රියදර්ශන

078-4897207

55C සිරිඟපාත

55 පැතිගොඩ (වැ.බ.)

 A.A.S.T.ADIKARI

ඒ.ඒ. සදීශ් තුෂාර අදිකාරි

071-4402783

58 බටහිර අකරගම

 S.D.R.D.SAMARAGEEWA

එස්.ඩී. රේණුකා දමයන්ති සමරජීව

071-9435077

56 බඩල්ගම

 W.K.DE SILVA

ඩබ්. කුසුමාවතී ද සිල්වා

077-7406064

55B  අළුගොල්ල

 T.S.A.JAYASINGHE

තමරා සුසන්ති ආනන්ද ජයසිංහ

077-9856510

56C බලවල

 H.P.T.CHANDRARATHNA

එච්.පී.තක්ෂිලා චන්ද්‍රරත්න

071-2404813

55A කටුකෙන්ද

 K.K.L.P.KALUARACHCHI

කේ.කේ.ලක්මිණී පුෂ්පමාලිකා කළුආරච්චි

071-1402672

Samudhi Officers - Koongodamulla Zone

General Number

  +94 0312241478

Mrs. ආර්.ටී.සුදන්ති මල්කිනී

කෝන්ගොඩමුල්ල සමෘද්ධි කළමණාකරු

61B හල්පෙ

 Shayamalee

ඩබ්.එම්.එනෝකා ශ්‍යාමලී

077-6613572

58E ඉහළ මඩම්පැල්ල

 G.Prasanga

ඩබ්.එන්.ගයාන් ප්‍රසංග

077 -9995859

59 පහළ මඩම්පැල්ල

 A.A.D. Sumana

ඒ.ඒ.ඩී.සුමනා

071-0882003

61A  ආඬිමුල්ල

62B කෝන්ගොඩමුල්ල උතුර (වැ.බ.)

 Fernando

සී. රෝස් ප්‍රියන්ති නාමලී ප්‍රනාන්දු

077-8286293

95A නැගෙනහිර කළුවාරිප්පුව උතුර

95B මිරිස්වත්ත (වැ.බ.)   

 Gayanjalee

එම්.ඩී. රොශ්මි කැළුම් ගයාංජලී

071-2875556

60 ඕතරවාඩිය

 silva

ටී. ඉරේෂා ශාමනී සිල්වා

076 -5641858

62C කෝන්ගොඩමුල්ල දකුණ

62A නැගෙනහිර කෝන්ගොඩමුල්ල (වැ.බ.)   

 Fernando

කේ. ඉනෝකා දිල්හානි ප්‍රනාන්දු

071-8109865

61 අම්බලයාය

60A බෝලගල (වැ.බ.)   

 S.Paris

එම්.එම්. ඉන්දිකා සමන්ති පාරිස්

077-8241507

95 නැගෙනහිර කළුවාරිප්පුව දකුණ

62 බටහිර කෝන්ගොඩමුල්ල (වැ.බ.)   

 chandrasekara

එන්.කේ.ප්‍රියන්ත චන්ද්‍රසේකර

071-8037424

Samudhi Officers - Divulapitiya Zone

General Number

  +94 0312248325

Mrs. එච්.ඒ.දර්ශනී නදීමා තිලකරත්න

දිවුලපිටිය සමෘද්ධි කළමණාකරු

97E හොරගස්මුල්ල

 chandani

කේ.ඒ. චාන්දනී අමරතුංග

077-9344088

97B බෝමුගම්මන දකුණ

 sujeewa

ඩබ්.සුජීවා

077-5511610

97A බෝමුගම්මන උතුර

 balasooriya

බී.ඒ. රංජනී බාලසූරිය

072-6197135

97 දිවුලපිටිය

 suneetha

පී. සුනීතා ලාලනී පතිරත්න

072-3342215

85A පින්නකැලේවත්ත

 vinitha

අයි.පී. විනීතා සන්ධ්‍යා පතිරණ

077-5854869

85B හපුගහගම

81 දෙල්වගුර (වැ.බ.)

(වෙළඟාන කලාපය)

 chandrika

ඩබ්.පී. බර්මණී චන්ද්‍රිකා

077-6442344

97D පින්නලන්ද

97C වැවගෙදර (වැ.බ.)

 sepalika

ජී.ආර්. සේපාලි ඉන්දුමතී ගුණතිලක

071-9755340

85 බරවාවිල 

 chamila

එච්.ඒ.එම්. චමිලා වසන්ති අත්තනායක

077-9898647

85C පින්නකැලේවත්ත දකුණ

 menuka

කේ.ඩබ්.එම්. මේනුකා රම්‍යමාලි වික්‍රමසිංහ

078-9357320

Samudhi Officers - Dunagaha Zone

General Number

  +94 0312248335

Mrs. කේ.එස්.ටී.නන්දසේන

දූනගහ සමෘද්ධි කළමණාකරු

88A ඉඳුරාගාර උතුර

 

එන්.ඒ.ඒ සන්ධ්‍යා

071-8781546

86 හුණුමුල්ල

 

ඩබ්.පී.ජයවීර විජේසිංහ

077-5337335

83A නැගෙනහිර  පල්ලියපිටිය

 

ආර්.පී. සුසිල් රංජිත්

077-4652991

86C සායක්කාරමුල්ල

83 බටහිර පල්ලියපිටිය (වැ.බ.)   

 

සී.එල්. දයානි පොන්සේකා

072-8028973

88B බටේපොල

 

එල්.පී. ප්‍රේමාවතී

077-4455389

87C හේන්පිටගෙදර

88C දූනගහ දකුණ (වැ.බ.)   

 

එම්.පී. ශිරෝමි සෙනරත් විජේවර්ධන

071-6491585

86B ඌරපාන

87 හපුවලාන (වැ.බ.)   

 

පී. චමින්ද දර්ශන ජයවීර

076-5567665

88 දූනගහ

 

ආර්.එච්.අජිත් අමල් රත්නසිරි

077-8596965

86A කැලෑපිටිමුල්ල

 

ඩබ්. හිමාලි මුදිතා විජේසිංහ

077-0068503

84 තම්මිට

80B වෑකඩ (වැ.බ.)   

(වෙළඟාන කලාපය)

 

එච්.පී. ජයවීර

071-3505971

88D ඉඳුරාගාර දකුණ

 

ඩබ්.එච්. මංගලිකා නවරත්න

071-0621024

87A හපුවලාන උතුර

87B හපුවලාන දකුණ (වැ.බ.)

 

ජේ.ඒ. චතුරිකා නදීශානි කරුණාරත්න

077- 0223275

Samudhi Officers - Katuwellegama Zone

General Number

  +94 0112299138

H.P.C.T.JAYASINGHE

Mrs. එච්.පී.චන්දික තුෂාර ජයසිංහ

කටුවැල්ලේගම සමෘද්ධි කළමණාකරු

104B වේරගොඩමුල්ල

 T.D.KEKULAWALA

තුසිතා දිල්රුක්ෂි කැකුලාවල

077-5196154

104 අස්සැන්නවත්ත  නැගෙනහිර

 W.A.L.WIJESINGHE

ඩබ්.ඒ.ලයනල් ප්‍රසන්න විජේසිංහ

077-9610874

90 කටුවැල්ලේගම දකුණ

 R.K.D.RAJAPAKSHA

ආර්. කිංස්ලි දමයන්ත රාජපක්ෂ

071-5681773

96A කඩවල උතුර

 JAS.DEEPANI

ජේ.ඒ.ස්වර්ණලතා දීපානි

072-4375949

89B නැගෙනහිර අළුතැපොල

 W.P.V.MALKANTI

ඩබ්.පී.විනීතා මල්කාන්ති

072-3503908

91B පලුගහවෙල

 W.S.C.MENDIS

ඩබ්. සංකේතා චාමරී මෙන්ඩිස්

077-5430529

91A දාගොන්න දකුණ

 M.A.S.SAGARIKA

එම්.ඒ. සුරංගනී සාගරිකා මල්ලවආරච්චි

071-6312035

91 දාගොන්න උතුර

96B කඩවල දකුණ (වැ.බ.)

 A.F.L.PERERA

ඒ. ෆීලික්ස් ලාල් ජෝශප් පෙරේරා

077-5596755

91C නැගෙනහිර දාගොන්න

 N.PRIYASHANTHA

එම්.එම්. නිමල් ප්‍රියශාන්ත

077-9470463

89A තොටිල්ලගහවත්ත

 AACD.AMARASINGHE

ඒ.ඒ. චමින්ද දීපාල් අමරසිංහ

071-6636694

90B හල්ගහවෙලවත්ත

96 කඩවල (වැ.බ.)

 H.P.S.GUNATUNGA

එච්.පී.සරත් ගුණතුංග

077-4141819

104 බටහිර අස්සැන්නවත්ත

 THILAKARATHNA

එච්.එච්.ඒ.ශ්‍රියානි පුෂ්පිකා තිලකරත්න

071-9525464

90A කටුවැල්ලේගම උතුර

 AADS.SAMANLATA

ඒ.ඒ.ඩී. සුසිලා සමන්ලතා

077 -6319264

89 බටහිර අළුතැපොල

 H.G.SHANTHI

එච්.ජී.ශාන්ති

077 -6443853

 

News & Events

23
Mar2021

ප්‍රාදේශීය රැකියා පොළ 2021

ප්‍රදේශයේ රැකියා විරහිත තරුණ තරුණියන් රැකියාගත කිරීමේ...

28
Aug2017

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම දිනය සෑම මසකම...

Scroll To Top