සෞභාග්‍යයේ දැක්ම - සමෘද්ධි නිවාස වැඩසටහන

 

අනු අංකය

නම හා ලිපිනය

කලාපය

වෙන්කරන ලද ප්‍රතිපාදන මුදල

තෝරා ගැනීමට මූලික හේතු

1

ජී. නිහාල් පද්ම කුමාර

දූනගහ

රු. 600000.00

ඉතා දිළිදු පවුලකි. තාවකාලික නිවසක දරුවන් 6 දෙනෙක් සමග ජීවත් වේ.

2

දිල්රුක්ෂි එරන්දිකා

කොටදෙනියාව

රු.200000.00

ඉතා දිළිදු පවුලකි. තාවකාලික නිවසක කුඩා දරුවන් දෙදෙනකු සමග ජීවත් වේ.

3

එම්.පී. මධූ ප්‍රීතිකා

වෙළඟාන

රු.200000.00

ඉතා දිළිදු පවුලකි. තාවකාලික නිවසක දරුවන් තිදෙනෙක් හා වයෝවෘද්ධ දෙමාපියන් සමග ජීවත් වේ. ස්වාමියා අතහැර ගොස්ය.

4

එම්.ඒ පියසේන

වෙළඟාන

රු.200000.00

අවු.60කට වැඩි වයසේ පසුවන සාමාජිකයින් දෙදෙනකි. මෙහි ආබාධිත පුද්ගලයෙක්ද සිටී. තාවකාලික නිවසක ජීවත් විය.

5

ජී.පී.ඩී.සී. පෙරේරා

කෝන්ගොඩමුල්ල

රු.200000.00

ස්වාමියා මියගොස් ඇත. දරුවන් තිදෙනෙකු සමග අබලන් වූ නිවසක ජීවත් වේ.

6

එච්.ඩී.ඒ. කුමාර

දූනගහ

රු.200000.00

ඉතා දිළිදු පවුලකි. ඉතා කුඩා තාවකාලික නිවසක ජීවත් වේ. ගෘහමූලික ආබාධිතය. එක් දරුවෙක් සිටී.

7

ඩබ්.ඒ. දමයන්ති

බඩල්ගම

රු.600000.00

2020  සෞභාග්‍යා සමෘද්ධි නිවාස වැඩසටහන යටතේ 58/සී අකරගම උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ඉදිකරන ලද නිවසෙහි වැඩ අවසන් කිරීම සිදුකරන ලදී.

8

පී. අනුරාධා

නවදෙනිය

රු.30000.00

-

9

එම්.ඒ.වී. විජේසේකර

වෙළඟාන

රු.30000.00

-


සමාජ ආරක්ෂණ ගෙවීම් ප්‍රගතිය

අනු අංකය

රක්ෂණ ලබා දීම

සංඛ්‍යාව

මුදල

01

උපත් සඳහා

91

රු.857500.00

02

විවාහ සඳහා

272

රු.2490000.00

03

රෝහල්ගතවීම් සඳහා

485

රු.1600000.00

04

මරණ සඳහා

402

රු.7410000.00

05

සිප්දොර ශිෂ්‍යත්ව

548

රු.9120000.00

       
 

එකතුව

1798

රු.21477500.00

News & Events

21
Oct2021

උප්පැන්න, විවාහ සහ මරණ සහතික මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ ඉල්ලුම් කිරීම

උප්පැන්න, විවාහ සහ මරණ සහතික කාර්යක්ෂමව සහ...

28
Aug2017

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම දිනය සෑම මසකම...

Scroll To Top