සමෘද්ධි අරුණළු”කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ සංවර්ධන වැඩසටහන - 2018

ව්‍යාපෘතිය

සංඛ්‍යාව

මුදල

වර්ථමාන ප්‍රගතිය

කෘෂි කාර්මික ව්‍යාපෘති

09

285000

ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සඳහා ක්‍රියා කර ඇත.

සත්ව පාලන ව්‍යාපෘති

08

265000

කර්මාන්ත හා සේවා ව්‍යාපෘති

103

3286700

එකතුව

120

3836700

අලෙවි සංවර්ධන වැඩසටහන - 2018

ජංගම අලෙවි රථ සංඛ්‍යාව 

අනුමත මුදල

ව්‍යාපෘති යෝජනා ලැබී ඇති මුදල 

වර්ථමාන ප්‍රගතිය

4

200000

200000

ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සඳහා ක්‍රියා කර ඇත. 

දිරිය පියස නිවාස වැඩසටහන 2018

අනුමත නිවාස සංඛ්‍යාව - 03
අනුමත මුදල -රු.600000.00

ලබා දී ඇති මුදල (පළමු අදියර සඳහා)   75000×3 = රු.225000.00

සමාජ සංවර්ධන වැඩසටහන

  • ජාත්‍යන්තර දුම්වැටි හා මත් විරෝධී දිනය - 2017 මැයි 31

ඉහත වැඩසටහනට සමගාමීව සමෘද්ධි ප්‍රජාමූල සංවිධාන මඟින් කොඩි අලෙවි කරමින් ඒකරාශී කල මුදලින් ඉටු කල වැඩසටහන් පහත දැක්වේ.

ඒකරාශී කරන ලද මුදල - රු.1645906.00

ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන්

විස්තරය

ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව 

මුදල

නිවාස සඳහා ආධාර ලබා දීම 

03

රු.37289.00

නිවාස අළුත්වැඩියාව

12

රු.121255.00

සෙවිලි තහඩු 

11

රු.101761.00

විස්තරය

ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව 

මුදල

ආරක්ෂිත ලිං ඉදිකිරීම 

07

රු.73700.00

සනීපාරක්ෂක වැසිකිලි ඉදි කිරීම

17

රු.147041.00

වෛද්‍යාධාර සැපයීම 

33

රු.258448.00

පාසැල් උපකරණ ලබා දීම

500

රු.385194.00

විස්තරය

ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව 

මුදල

වෙනත් ආධාර 

11

රු.192854.00

එකතුව

රු.1317542.00

සමාජ ආරක්ෂණ ගෙවීම් ප්‍රගතිය

අනු අංකය

රක්ෂණ ලබා දීම

සංඛ්‍යාව

මුදල

01

උපත් සඳහා

91

රු.857500.00

02

විවාහ සඳහා

272

රු.2490000.00

03

රෝහල්ගතවීම් සඳහා

485

රු.1600000.00

04

මරණ සඳහා

402

රු.7410000.00

05

සිප්දොර ශිෂ්‍යත්ව

548

රු.9120000.00

       
 

එකතුව

1798

රු.21477500.00

News & Events

23
Mar2021

ප්‍රාදේශීය රැකියා පොළ 2021

ප්‍රදේශයේ රැකියා විරහිත තරුණ තරුණියන් රැකියාගත කිරීමේ...

28
Aug2017

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම දිනය සෑම මසකම...

Scroll To Top