පාසැලේ නම

දුරකථන අංකය

මිනු/දිවුලපිටිය ශ්‍රී ඥාණෝදය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය

031-2246102

මිනු/හුණුමුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය

031-2246219

මිනු/දූනගහ රණසිංහ මහා විද්‍යාලය

031-2246091

මිනු/කටුවැල්ලේගම මහා විද්‍යාලය

011-2299096

මිනු/අළුතෑපොල වලගම්බා මහ විද්‍යාලය

031-2295520

මිනු/බාදුරාගොඩ ධර්මාශෝක මහා විද්‍යාලය

031-2273551

මිනු/කොටදෙනියාව මහා විද්‍යාලය

031-2240063

මිනු/නාවාන මහා විද්‍යාලය

 

මිනු/මැල්ලවගෙදර මහා විද්‍යාලය

031-2272519

මිනු/හල්පේ හය වන පාවුළුපාප් මහා විද්‍යාලය

031-2240483

මිනු/ගොඩිගමුව මහා විද්‍යාලය

 

මිනු/කුඩගම්මන මහා විද්‍යාලය

 

මිනු/වේරගොඩමුල්ල මහා විද්‍යාලය

 

මිනු/දිවුලපිටිය ඥාණාවාස මහා විද්‍යාලය

031-2246896

මිනු/පින්නකැගේ කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

 

මිනු/ඉහල මඩම්පැල්ල  රණසිංහ විද්‍යාලය

 

මිනු/පල්ලියපිටිය රණසිංහ කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

 

මිනු/ඉදුරාගාර සිරිපැරකුම් කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

 

මිනු/බටේපොල කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

 

මිනු/දාගොන්න මහා විද්‍යාලය

 

මිනු/හුණුමුල්ල මහා විද්‍යාලය

 

මිනු/බඩල්ගම ශ්‍රී සරණතිස්ස කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

 

මිනු/මරදගහමුල ආනන්ද  කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

 

මිනු/දෙල්වගුර මලියදේව කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

 

මිනු/උල්ලපොල කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

 

මිනු/කිතුල්වල කුමාරතුංග මුනිදාස කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

 

මිනු/හල්පේ ඒකනායක කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

 

මිනු/දොරොව්ව මහා විද්‍යාලය

 

මිනු/හීරළුගෙදර කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

 

මිනු/අකරගම ගුණදාස කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

 

මිනු/කෝනගොඩමුල්ල ශාන්ත අන්තෝනි කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

 

මිනු/අස්වැන්නවත්ත කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

 

මිනු/කඩවල රණසිංහ කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

031-2247207

මිනු/කෙහෙල්ඇල්ල රණසිංහ කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

 

මිනු/හගවත්ත කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

 

මිනු/කළුඅග්ගල කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

 

මිනු/පහළ මඩම්පැල්ල කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

 

මිනු/බලගල්ල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

031-2248081

මිනු/හොරගස්මුල්ල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

031-2246516

මිනු/පල්ලියපිටිය විද්‍යාවර්ධන ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

 

මිනු/දාගොන්න රණසිංහ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

 

මිනු/දාගොන්න රෝමාණු කතෝලික ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

 

මිනු/දාගොන්න විමලානන්ද  ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

 

මිනු/දාගොන්න මෙතෝදිස්ත ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

 

මිනු/කෙහෙල්ඇල්ල බෙ ද්ධ  ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

 

මිනු/හේන්පිටගෙදර ඥාණසීහ  ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

 

මිනු/මඩිතියවල  ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

 

මිනු/මානිංගමුව සිරිවර්ධන  ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

 

මිනු/පැතිගොඩ  ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

 

මිනු/මැල්ලවගෙදර රෝමාණු කතෝලික  ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

 

මිනු/දියගම්පල  ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

 

මිනු/ආඩිමුල්ල  ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

 

මිනු/නැගෙනහිර කළුවාරිප්පුව  ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

 

මිනු/ඕතරවාඩිය  ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

 

News & Events

21
Oct2021

උප්පැන්න, විවාහ සහ මරණ සහතික මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ ඉල්ලුම් කිරීම

උප්පැන්න, විවාහ සහ මරණ සහතික කාර්යක්ෂමව සහ...

28
Aug2017

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම දිනය සෑම මසකම...

Scroll To Top