2018 වර්ෂය තුලදී අපගේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය හා එම වර්ෂය තුල සත්‍ය වශයෙන් සිටි කාර්ය මණ්ඩලය පහත පරිදි විය.

තනතුර මධ්‍යම රජය පුරප්පාඩු පළාත් සභා පුරප්පාඩු
අනුමත දැනට සිටින අනුමත දැනට සිටින
ප්‍රාදේශීය ලේකම් 01 01 - - - -
සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් 01 01 - - - -
ගණකාධිකාරී 01 01 - - - -
සහකාර අධ්‍යක්ෂ - සැලසුම් 02 02 - - - -
පරිපාලන නිලධාරී 01 01 - - - -
අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් 01 01 - - - -
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සේවය 31 31 - - - -
විශ්‍රාම වැටුප් නිලධාරී 01 01 - - -  
භාෂා පරිවර්තක - - - - - -
රියදුරු 02 01 01 - - -
කාර්යාල කාර්ය සහායක 05 04 01 - - -
තොරතුරු තාක්ෂණ හා සන්නිවේදන සේවාව 01 01 - - - -
සංවර්ධන නිලධාරී (කාර්යාල ගත) 21 21 - - - -

ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් හා ග්‍රාම නිලධාරීන්

තනතුර  මධ්‍යම රජය  පුරප්පාඩු  පළාත් සභා  පුරප්පාඩු 
අනුමත දැනට සිටින අනුමත දැනට සිටින
ග්‍රාම නිලධාරීන් 123 109 14 - - -
සමාජ සේවා නිලධාරීන් - 01 - - 01 -
ග්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරීන් - - - - 01 -
ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරී - 02 - - - -
විද්‍යා හා තාක්ෂණ නිලධාරී - 01 - - - -
මානව සම්පත් සංවර්ධන සහකාර - 01 - - - -
මුල් ළමාවිය සංවර්ධන සහකාර - 01 - - - -
සංස්කෘතික නිලධාරී - 01 - 01 01 -
සමාජ සංවර්ධන සහකාර - 01 - - - -
බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක - 03 - - - -
උපදේශන සහකාර - 01 - - - -
කෘෂි නිෂ්පාදන ව්‍යාපෘති සහකාර - 02 01 - - -
ජාතික ඒකාබද්ධතා ප්‍රවර්ධන සහකාර - 01 - - - -
වනිතා සංවර්ධන නිලධාරී - 01 - - - -
මිනින්දෝරු - - - - - -
ක්‍රීඩා නිලධාරී - - - - 01 -
ජනපද නිලධාරී - 01 - - 01 -
සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක 01 01 - - - -
කාර්මික නිලධාරී 02 01 01 - -  
මැහුම් උපදේශිකා - - - - - -
සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සහකාර - - - - - -
සංවර්ධන නිලධාරී 123 112 11 - - -
ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම් සහකාර 01 01 - - - -
විමර්ෂණ සහකාර (ඉඩම් අත්පත්) 01 01 - - - -
ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරී - - - - - -
ආපදා කළමණාකරන නිලධාරී 01 01 - - - -

News & Events

23
මාර්2021

ප්‍රාදේශීය රැකියා පොළ 2021

ප්‍රදේශයේ රැකියා විරහිත තරුණ තරුණියන් රැකියාගත කිරීමේ...

28
අගෝ2017

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම දිනය සෑම මසකම...

Scroll To Top