වැදගත් ආයතන

*          රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය

*          ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

*          දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - ගම්පහ

*          පළාත් මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුව - මාළිගාවත්ත

*          ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව

*          දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව

*          බස්නාහිර පළාත් ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව

*          විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව

*          කලාප කාර්යාලය - මිනුවන්ගොඩ

*          ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

*          අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

*          පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව

News & Events

28
අගෝ2017

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම දිනය සෑම මසකම...

28
අගෝ2017

කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම

කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම සෑම මසකම දෙවන සතියේ...

Scroll To Top