ආපදා කළමණාකරණය සහ  සහන සේවා

පාරිසරික සහ  කාලගුණික හේතු සහ මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් මත ව්‍යසන ඇතිවිමේ හා නොවිමේ රටාව  වෙනස්වි ඇති බැවින් අවම අවදානම් තිබු  දිවුලපිටිය ප්‍රදේශය පසුගිය කාල පරිච්ඡේදය තුලදි ආපදා අවධානම් බහුල තත්වයකට පත් වෙමින් පවති.

ගංවතුර, නියගය, දැඩි ලෙස දෛනික ජිවිතය වෙනස් කිරිමට පසුගිය වසර කිහිපය තුල දක්නට ලැබුණු   ප්‍රධාන  කරුණකි. ඒ අනුව ජන ජිවිතය යථාතත්වයට පත්කිරීම සදහා පහත සදහන් ක්‍රියා මාර්ග  කොට්ඨාශය තුල  ක්‍රියාත්මකය.

  • ප්‍රජා දැනුවත් කිරිම්
  • සහන සේවා කමිටු ඇති කිරිම (ග්‍රා.නි. වසම් මට්ටමින්)
  • පසු ආපදා සහන සේවා යාන්ත්‍රණය ක්‍රියාත්මක කිරිම
  • රජය මගින් ලබාදෙන විවිධ අධාර වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරිම
  • අධීක්ෂණය හා පසුවිපරම් කිරිම.

 ආපදාවකදී ඇමතිය හැකි දුරකථන අංක

ආයතනය                                       

 දුරකථන අංකය             

ආපදා කළමණාකරන අමාත්‍යාංශය

0112695013/ 2681980

ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය 

0112665258

ආපදා කළමණාකරන මධ්‍යස්ථානය

0112670002

නායයෑම් අංශය

011-2588946

ආපදා මෙහෙයුම් ඒකකය

011-2431579

ආපදා කළමනාකරන සම්බන්ධීකරන අංශය

0112670002

සමාජසේවා දෙපාර්තමේන්තුව

011-2825216

දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

031-2246325

දිවුලපිටිය පොලිස් ස්ථානය

031-2246222

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය

031-2246285

දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව

031-2246275

කොටදෙණියාව පොලිසිය

033-2272222

කොච්චිකඩේ පොලිසිය

031-2277222

මීරිගම පොලීසිය

033-2273222

මිනුවන්ගොඩ පොලීසිය

033-2295222

News & Events

28
අගෝ2017

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම දිනය සෑම මසකම...

28
අගෝ2017

කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම

කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම සෑම මසකම දෙවන සතියේ...

Scroll To Top