ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය

ග්‍රාම නිළධාරී වසම මුළු ජනගහනය

 

41 පරණ හල්පේ බටහිර 1169
41 ඒ  පරණ හල්පේ නැගෙනහිර 987
42 හල්පේ 2902
42 ඒ නරියමුල්ල 553
42 බී ගුරුල්ලගම 852
43 කිතුල්වල පහළ 1105
43 ඒ කිතුල්වල ඉහළ 1201
43 බී කිතුල්වල උතුර 1005
44 වත්තේමුල්ල 1191
44 ඒ කලුඅග්ගල 864
44 බී කලුඅග්ගල පහළගම 671
45 කුලීගෙදර 1032
46 මඩිතියවල පහළ 1165
46 ඒ මඩිතියවල ඉහල 879
47 හඟවත්ත 419
48 රස්සපාන 472
49 උල්ලලපොල නැගෙනහිර 1274
49 ඒ උල්ලලපොල බටහිර 1244
50 බලගල්ල බටහිර 1156
50 ඒ බලගල්ල නැගෙනහිර 849
50 බී පරණ හංදිය 396
51 කුඩගම්මන 2143
52 හල්ලොලුව 964
52 ඒ කැලෑගෙදර 785
52 බී හෙට්ටිමුල්ල 1026
53 නාවාන බටහිර 958
53 ඒ පරගොඩ දකුණ 746
53 බී දිවුල්දෙනිය 1016
53 සී දියගම්පල 1357
53 ඩී මොරගල්කන්ද 347
53 ඊ කොරදමින්න 879
53 එෆ් පරගොඩ උතුර 865
53 ජී නාවාන නැගෙනහිර 662
54 එරබද්ද 639
54  ඒ පොල්වත්ත 1265
54 ​බී කොටදෙනියාව 1945
55 පැතිගොඩ 1827
55 ඒ කටුකෙන්ද 1012
55 බී අළුගොල්ල 1260
55 සී සිරිගපාතවත්ත 357
56 බඩල්ගම 1272
56 ඒ දෙල්පකඩවර 566
56 බී අකරන්ගහ 1190
56 සී බලවල 431
57 ගොඩිගමුව බටහිර 842
57 ඒ ගොඩිගමුව නැගෙනහිර 1827
58 අකරගම බටහිර 1778
58 ඒ ඉහළ මඩම්පැල්ල නැගෙනහිර 1085
58 බි අකරගම නැගෙනහිර 901
58 සි අකරගම උතුර 1380
58 ඩී ඉහළ මඩම්පැල්ල බටහිර 1145
58 ඊ ඉහල මඩම්පැල්ල උතුර 873
58 එෆ් ඉහළගම 771
59 පහළ මඩම්පැල්ල 1716
60 ඕතරවාඩිය 1102
60 ඒ බෝලගල 815
61 අම්බලයාය 1376
61 ඒ ආඩිමුල්ල 1679
61 බී හල්පේ 2244
62 කෝන්ගොඩමුල්ල බටහිර 1656
62 ඒ කෝන්ගොඩමුල්ල නැගෙනහිර 1812
62 බී කෝන්ගොඩමුල්ල උතුර 94 923
62 සී කෝන්ගොඩමුල්ල දකුණ 1529
79 වල්පිට 1487
79 ඒ වරාදල 1885
79 බී හීරළුගෙදර 1583
79 ​සී අගලෙගෙදර 1140
80 වෙලගාන 1132
80 ඒ මැල්ලවගෙදර 1336
80 බී වෑකඩ 963
80 සී කළුමඩ 650
80 ඩී දික්ලන්ද 778
80 ඊ පොල්හේන‍ 1010
81 දෙල්වගුර 968
82 කෙහෙල්ඇල්ල උතුර 1133
82 ඒ කෙහෙල්ඇල්ල දකුණ 1533
82 බී ලිහිණියාගම 1176
82 සී කෙහෙල්ඇල්ල බටහිර 990
83 පල්ලියපිටිය බටහිර 940
83 ඒ පල්ලියපිටිය නැගෙනහිර 1654
84 තම්මිට 1617
85 බරවාවිල 1206
85 ඒ පින්නකැලේ 890
85 බී හපුගහගම 862
85 සී පින්නකැලේ දකුණ 957
86 හුණුමුල්ල 1931
86 ඒ කැලෑපිටමුල්ල 2774
86 බී ඌරපාන 1260
86 සී සායක්කාරමුල්ල 729
87 හපුවලාන 822
87 ඒ හපුවලාන උතුර 921
87 බී හපුවලාන දකුණ 769
87 සී හේන්පිටගෙදර 1434
88 දූනගහ 1078
88 ඒ ඉඳුරාගාර උතුර 2281
88 බී බටේපොල 1741
88 සී දූනගහ දකුණ 1780
88 ඩී ඉඳුරාගාර දකුණ 836
89 අළුතෑපොල බටහිර 1828
89 ඒ තොටිල්ලගහවත්ත 1425
89 බී අළුතෑපොල නැගෙනහිර 1365
90 කටුවැල්ලේගම දකුණ 1558
90 ඒ කටුවැල්ලේගම උතුර 1345
90 බී හල්ගහවෙලවත්ත 712
91දාගොන්න උතුර 1587
91 ඒ දාගොන්න දකුණ 2984
91 බී පලුගහවෙල 1468
91 සී දාගොන්න නැගෙනහිර 1690
95 නැගෙනහිර කළුවාරිප්පුව දකුණ 2550
95 ඒ නැ/ කළුවාරිප්පුව උ 1804
95 බී මිරිස්වත්ත 1458
96 කඩවල 949
96 ඒ කඩවල උතුර 1734
96 බී කඩවල දකුණ 1139
97 දිවුලපිටිය 2128
97 ඒ බෝබුගම්මන 2028
97 බී බෝබුගම්මන දකුණ 1132
97 සී වැවගෙදර 902
97 ඩී පින්නලන්ද 941
97 ඊ හොරගස්මුල්ල 1588
104 අස්සැන්නවත්ත නැගෙනහිර 3365
104 ඒ අස්සැන්නවත්ත බටහිර 1090
104 බී වේරගොඩමුල්ල 2269

 

 

ස්ත්‍රී/ පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය

ග්‍රාම නිළධාරී වසම ස්ත්‍රී පුරුෂ මුළු ජනගහනය
41 පරණ හල්පේ බටහිර 597 572 1169
41 ඒ  පරණ හල්පේ නැගෙනහිර 526 461 987
42 හල්පේ 1496 1406 2902
42 ඒ නරියමුල්ල 307 246 553
42 බී ගුරුල්ලගම 434 418 852
43 කිතුල්වල පහළ 594 511 1105
43 ඒ කිතුල්වල ඉහළ 613 588 1201
43 බී කිතුල්වල උතුර 523 482 1005
44 වත්තේමුල්ල 612 579 1191
44 ඒ කලුඅග්ගල 446 418 864
44 බී කලුඅග්ගල පහළගම 378 293 671
45 කුලීගෙදර 528 504 1032
46 මඩිතියවල පහළ 620 545 1165
46 ඒ මඩිතියවල ඉහල 440 439 879
47 හඟවත්ත 197 222 419
48 රස්සපාන 243 229 472
49 උල්ලලපොල නැගෙනහිර 647 627 1274
49 ඒ උල්ලලපොල බටහිර 649 595 1244
50 බලගල්ල බටහිර 619 537 1156
50 ඒ බලගල්ල නැගෙනහිර 402 447 849
50 බී පරණ හංදිය 192 204 396
51 කුඩගම්මන 1122 1021 2143
52 හල්ලොලුව 490 474 964
52 ඒ කැලෑගෙදර 310 475 785
52 බී හෙට්ටිමුල්ල 561 465 1026
53 නාවාන බටහිර 509 449 958
53 ඒ පරගොඩ දකුණ 407 339 746
53 බී දිවුල්දෙනිය 528 488 1016
53 සී දියගම්පල 702 655 1357
53 ඩී මොරගල්කන්ද 187 160 347
53 ඊ කොරදමින්න 455 424 879
53 එෆ් පරගොඩ උතුර 445 420 865
53 ජී නාවාන නැගෙනහිර 354 308 662
54 එරබද්ද 328 311 639
54  ඒ පොල්වත්ත 620 645 1265
54 ​බී කොටදෙනියාව 998 947 1945
55 පැතිගොඩ 931 896 1827
55 ඒ කටුකෙන්ද 638 374 1012
55 බී අළුගොල්ල 590 670 1260
55 සී සිරිගපාතවත්ත 193 164 357
56 බඩල්ගම 647 625 1272
56 ඒ දෙල්පකඩවර 295 271 566
56 බී අකරන්ගහ 613 577 1190
56 සී බලවල 219 212 431
57 ගොඩිගමුව බටහිර 422 420 842
57 ඒ ගොඩිගමුව නැගෙනහිර 978 849 1827
58 අකරගම බටහිර 915 863 1778
58 ඒ ඉහළ මඩම්පැල්ල නැගෙනහිර 587 498 1085
58 බි අකරගම නැගෙනහිර 462 439 901
58 සි අකරගම උතුර 691 689 1380
58 ඩී ඉහළ මඩම්පැල්ල බටහිර 559 586 1145
58 ඊ ඉහල මඩම්පැල්ල උතුර 440 433 873
58 එෆ් ඉහළගම 381 390 771
59 පහළ මඩම්පැල්ල 811 905 1716
60 ඕතරවාඩිය 572 530 1102
60 ඒ බෝලගල 419 396 815
61 අම්බලයාය 717 659 1376
61 ඒ ආඩිමුල්ල 892 787 1679
61 බී හල්පේ 1202 1042 2244
62 කෝන්ගොඩමුල්ල බටහිර 846 810 1656
62 ඒ කෝන්ගොඩමුල්ල නැගෙනහිර 889 923 1812
62 බී කෝන්ගොඩමුල්ල උතුර 94 491 432 923
62 සී කෝන්ගොඩමුල්ල දකුණ 795 734 1529
79 වල්පිට 788 699 1487
79 ඒ වරාදල 957 928 1885
79 බී හීරළුගෙදර 922 661 1583
79 ​සී අගලෙගෙදර 595 545 1140
80 වෙලගාන 562 570 1132
80 ඒ මැල්ලවගෙදර 746 590 1336
80 බී වෑකඩ 499 464 963
80 සී කළුමඩ 420 230 650
80 ඩී දික්ලන්ද 470 308 778
80 ඊ පොල්හේන‍ 499 511 1010
81 දෙල්වගුර 495 473 968
82 කෙහෙල්ඇල්ල උතුර 644 489 1133
82 ඒ කෙහෙල්ඇල්ල දකුණ 797 736 1533
82 බී ලිහිණියාගම 615 561 1176
82 සී කෙහෙල්ඇල්ල බටහිර 496 494 990
83 පල්ලියපිටිය බටහිර 482 458 940
83 ඒ පල්ලියපිටිය නැගෙනහිර 928 726 1654
84 තම්මිට 842 775 1617
85 බරවාවිල 669 537 1206
85 ඒ පින්නකැලේ 448 442 890
85 බී හපුගහගම 453 409 862
85 සී පින්නකැලේ දකුණ 500 457 957
86 හුණුමුල්ල 980 951 1931
86 ඒ කැලෑපිටමුල්ල 1532 1242 2774
86 බී ඌරපාන 663 597 1260
86 සී සායක්කාරමුල්ල 380 349 729
87 හපුවලාන 436 386 822
87 ඒ හපුවලාන උතුර 475 446 921
87 බී හපුවලාන දකුණ 396 373 769
87 සී හේන්පිටගෙදර 756 678 1434
88 දූනගහ 580 498 1078
88 ඒ ඉඳුරාගාර උතුර 1023 1258 2281
88 බී බටේපොල 929 812 1741
88 සී දූනගහ දකුණ 902 878 1780
88 ඩී ඉඳුරාගාර දකුණ 423 413 836
89 අළුතෑපොල බටහිර 952 876 1828
89 ඒ තොටිල්ලගහවත්ත 734 691 1425
89 බී අළුතෑපොල නැගෙනහිර 688 677 1365
90 කටුවැල්ලේගම දකුණ 796 762 1558
90 ඒ කටුවැල්ලේගම උතුර 698 647 1345
90 බී හල්ගහවෙලවත්ත 363 349 712
91දාගොන්න උතුර 898 689 1587
91 ඒ දාගොන්න දකුණ 1540 1444 2984
91 බී පලුගහවෙල 757 711 1468
91 සී දාගොන්න නැගෙනහිර 902 788 1690
95 නැගෙනහිර කළුවාරිප්පුව දකුණ 1300 1250 2550
95 ඒ නැ/ කළුවාරිප්පුව උ 945 859 1804
95 බී මිරිස්වත්ත 801 657 1458
96 කඩවල 492 457 949
96 ඒ කඩවල උතුර 874 860 1734
96 බී කඩවල දකුණ 607 532 1139
97 දිවුලපිටිය 1073 1055 2128
97 ඒ බෝබුගම්මන 1082 941 2028
97 බී බෝබුගම්මන දකුණ 582 550 1132
97 සී වැවගෙදර 468 434 902
97 ඩී පින්නලන්ද 493 448 941
97 ඊ හොරගස්මුල්ල 857 731 1588
104 අස්සැන්නවත්ත නැගෙනහිර 1779 1586 3365
104 ඒ අස්සැන්නවත්ත බටහිර 554 536 1090
104 බී වේරගොඩමුල්ල 1176 1093 2269

News & Events

28
අගෝ2017

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම දිනය සෑම මසකම...

28
අගෝ2017

කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම

කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම සෑම මසකම දෙවන සතියේ...

Scroll To Top