කොට්ඨාශය   නම   තනතුර ලිපිනය දුරකථන අංකය

යටිගහ උතුර (හාපිටිගම් කෝරලය)

 yatigaha පී. සීතා රංජනී මිය විවාහ/උප්පැන්න/මරණ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 18, කුඩගම්මන, දිවුලපිටිය +94 778077613

ගොඩකහ පළාත (උතුරු අලුත්කුරු කෝරලය)

 north aluthkuru ජී.පී.සී අමරසිංහ මිය විවාහ/උප්පැන්න/මරණ රෙජිස්ට්‍රාර් රුක්මහල්, හපුවලාන, මරඳගහමුල

+94 312246171

+94 771178058

ගොඩකහ පළාත (විවාහ අතිරේක) උතුරු අලුත්කුරු කෝරලය

 godakaha අයි.ඒ.එච්. චන්ද්‍රසෝම මයා විවාහ අතිරේක රෙජිස්ට්‍රාර් වින්ෆ්‍රිඩ් වත්ත, මරඳගහමුල

+94 776816176

+94 312246403

නැගෙනහිර ඕතර (උතුරු අලුත්කුරු කෝරලය)

 east othara

එච්.ජේ. වික්‍රමසිංහ මිය

විවාහ/උප්පැන්න/මරණ රෙජිස්ට්‍රාර් අජන්ති වීවින්, ඉහළ මඩම්පැල්ල, මීරිගම හරහා +94 312243391
+94 71 3037347
හාපිටිගම් කෝරලය  Hapitigama ඒ.ආර්. කුසුමලතා විවාහ අතිරේක රෙජිස්ට්‍රාර්

පොල්වත්ත, කොටදෙනියාව

+94 332272997
+94 762138890
           
           

News & Events

28
අගෝ2017

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම දිනය සෑම මසකම...

28
අගෝ2017

කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම

කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම සෑම මසකම දෙවන සතියේ...

Scroll To Top