කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 312246238

නම

තනතුර

දුරකථන අංකය

ෆැක්ස් අංකය

යු. ඩබ්. ටි. යු රාජකරුණා මිය

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

031-2246325

031-2246325

ඒ.එස්.ජේ.පී. අතුකෝරළ මිය

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

031-2246238

 

ජේ.ඒ.කේ. ප්‍රෂාදිනී මිය

ගණකාධිකාරී

031-2246389

031-2246389

එච්.එම්.එස්.එච්.එම්. ශ්‍රීපානි මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ සැලසුම්

031-2247105

031-2247105

ආර්.පී. සෝමලතා මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ සැලසුම්

031-2247105

 

අයි.පී.ඒ. සුරංජි මිය

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්

031-2246238

 
ජේ.ඒ.එස්. ප්‍රසන්න මයා පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරී 031-2246238  
 එම්.ඒ.සී. මල්ලවආරචිචි මිය පරිපාලන නිලධාරී (වැ.බ.)  031-2246238  

 

 

News & Events

28
අගෝ2017

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම දිනය සෑම මසකම...

28
අගෝ2017

කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම

කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම සෑම මසකම දෙවන සතියේ...

Scroll To Top