• ආයතන අංශය

ප්‍රාදේශීය ලේකම්, සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් හා පරිපාලන නිලධාරී යටතේ මෙම ආයතන අංශයේ කටයුතු අධීක්ෂණය කෙරේ. ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර ඇතුළු එක් එක් විෂයභාර කළමනාකරණ සහකාර නිලධාරීන් වෙත රාජකාරී භාරදී ඇති අතර,කාර්ය පරිපාටි හා අනෙකුත් උපදෙස් හා අවශ්‍ය පහසුකම්ද ඔවුන්වෙත සලසා ඇත. මෙම අංශයෙන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සියළුම ආයතනික කටයුතු සිදුකරන අතර,ඊට අමතරව පහත සඳහන් සේවාවන්ද ඉටුකරනු ලැබේ.

1. පුද්ගල හැදුනුම්පත් ඉල්ලුම්පත්‍ර පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කිරීම හා එම දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලැබෙන හැදුනුම්පත් ග්‍රාම නිලධාරීන් මගින් අදාල පුද්ගලයින්ට නිකුත් කිරීම

2. ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීම

3. ගමන් බලපත්‍ර ඉල්ලුම්පත්‍ර ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කිරීම

4. දැව ප්‍රවාහන බලපත්‍ර/කොස්ගස් කැපීමේ බලපත්‍ර/කොන්දොස්තර බලපත්‍ර/ සතුන් ප්‍රවාහන බලපත්‍ර/මීරා බලපත්‍ර/ සුරාබදු බලපත්‍ර/ උකස් බලපත්‍ර/ විශ්‍රාමික දුම්රිය බලපත්‍ර පතල් කැනීම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

5. සමෘද්ධි මුද්දර නිකුත් කිරීම

6. ආදායම් සහතික/ වටිනාකම් සහතික නිකුත් කිරීම

7. තක්සේරු වාර්තා නිකුත් කිරීම

8. විදුලි විරෝධතා පරීක්ෂණ පැවැත්වීම

9. බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශයට අයත් කටයුතු

10. සමාජසේවා කටයුතු

11. සංස්කෘති කටයුතු

 

*       ගිණුම් අංශය

ගිණුම්, විශ්‍රාම වැටුප් හා මෝටර් රථ ආදායම් බලපත්‍ර යන අංශ තුනෙන්ම ගිණුම් අංශය සමන්විත වන අතර, ගිණුම් අංශය ගණකාධිකාරීගේ අධීක්ෂණය යට‍තේ පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.

1. මධ්‍යම රජයේ ගිණුම් කටයුතු

2. පළාත් සභා ගිණුම් කටයුතු

3. රේඛීය අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්ත‍මේන්තු වල ගෙවීම් කටයුතු

 

*     වාහන බලපත්‍ර අංශය

1. වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

 

*      විශ්‍රාම වැටුප් අංශය

1.        සිවිල් විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම

2.        සන්නද්ද සේවා (හමුදා)

3.        පළාත් පාලන  විශ්‍රාම වැටුප්  ගෙවීම

4.        වැන්දඹු අනත්දරු/වැ.පුරුෂ/ආබාධිත

5.        හමුදා යැපීම් දීමනා ගෙවීම

6.       වන්දි විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම

 

*        රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය

1. කොට්ටාශය තුල උප්පැන්න / විවාහ / මරණ ලියාපදිංචි කටයුතු

2. කොට්ඨාශය තුල උප්පැන්න / විවාහ / මරණ සහතික පිටපත් නිකුත් කිරීම

3. කොට්ඨාශය තුල නම්වෙනස් කිරීම්

4. කොට්ඨාශය තුල කල්ගිය උපත් / මරණ ලියාපදිංචි කිරීම්

5. කොට්ටාශය තුල උප්පැන් සහතිකයක මවගේ /පියාගේ විස්තර සංශෝධනයකිරීම්

6. උසාවි නියෝග

7. අතුරුදන් වූවන්ගේ මරණ ලියාපදිංචි කිරීම

 

*       ඉඩම් අංශය

ඉඩම් අංශය මගින් රජයේ ඉඩම් සම්බන්ධව කටයුතු, රජයේ පොදු අවශ්‍යතා සදහා ඉඩම් අත්කර ගැනීම්, වන්දි ගෙවීම් ආදි කටයුතු සිදුවේ. මේ සඳහා ඉඩම් අමාත්‍යාංශය, ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල්, පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් යන ආයතන සමග සම්බන්ධවේ. තවද රජයේ ඉඩම් ජනතාව අතර බෙදාදීම හා ඒ සම්බන්ධ පසු කටයුතු, රජයේ ආයතන සඳහා ඉඩම් පැවරීම් කටයුතු, රජයේ කළුගල් හා ඉඩම් බදුදීම් කටයුතු හා රජයේ ඉඩම්වල ඇතිවන නොයෙකුත් ගැටළු සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම ඉඩම් අංශය මගින් සිදුකෙරේ. 

 

*       සමාජ ‍සේවා අංශය

1. මහජනාධාර/ක්ෂය රෝගාධාර/ ලාදුරු/ පිළිකා අධාරගෙවීම්

2. රෝද පුටු/ ත්‍රෛසිකල්/ ඇස් කණ්ණාඩි/ ශ්‍රවණ උපකරණ/ අක්ෂි කාච/ අත්වාරු/ කිහිලිකරු/ අනියම් සහනාධාර ලබාදීම්

3. විස්තීරණ ආපදා

4. විශේෂ ආධාර

5. ආබාධිත පුද්ගලයින් සඳහා ‍ගෙවීම්

6. වැඩිහිටි පුද්ගලයින් නිවාස ගත කිරීම්

7. වැඩිහිටි කමිටු

8. ආබාධිත පුද්ගලයින් සඳහා නිවාස ආධාර ලබාදීම්

9. වැඩිහිටි හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම්

10. සමාජ ආරක්ෂණ විශ්‍රාම වැටුප් දායක ක්‍රමයට දායක කරවීම

11. අකුණු සැර වැදී මිය ගිය අය සඳහා අවමංගල වියදම් දැරීම

 

*       සමෘද්ධි අංශය

1. සමෘද්ධි මුද්දර නිකුත් කිරීම්

2. අනිවාර්ය ඉතිරිකිරීම්

3. කෘෂි සංවර්ධන වැඩසටහන්

4. සත්ව පාලන ව්‍යාපෘති

 

*        සැලසුම් අංශය

1. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුල රේඛීය අමාත්‍යාංශ, විමධ්‍යගත අයවැය, පලාත් සභා අමාත්‍යාංශ, පලාත් සභා උපමාන පාදක, ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල, ප්‍රාදේශීය සභා අරමුදල්, විදේශ ආධාර ආදී මූල්‍ය මාර්ග ඔස්සේ වර්ෂයක් තුල ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ව්‍යාපෘති හා වැඩ සටහන් අලලා වාර්ෂික ඒකාබද්ධ සැලැස්ම සකස් කිරීම

2. මාසික ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම් පවත්වා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පිළිබදව මාසිකව ප්‍රගති සමාලෝචනය කරවීම

3. මෙම කොට්ධාශයේ වාර්ෂික විමධ්‍යගත අයවැය පිළිබඳ වාර්ෂික සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීම, ක්‍රියාත්මක කරවිම, ප්‍රගති සමාලෝචනය කරවීම, නියම කල සියළු ව්‍යාපෘති සඳහා මුදල් යෙදවීම

4. ජාතික සවිය ගම නැගුම සංවර්ධන වැඩසටහන් පිළිබඳ සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, ප්‍රගති සමාලෝචනය, මුදල් යෙදවීම

5. පළාත් සභා උපමාන පාදක සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කරවීම, ප්‍රගති සමාලෝචනය, මුදල් ගෙවීම.

6. කොට්ඨාශයේ දත්ත තොරතුරු රුස්කිරීම යාවත්කාලීන කිරීම අවශ්‍ය පාර්ශව වලට තොරතුරු ලබාදීම

7. මෙහෙයුම් මැදිරිය පවත්වාගෙන යාම.

News & Events

28
අගෝ2017

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම දිනය සෑම මසකම...

28
අගෝ2017

කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම

කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම සෑම මසකම දෙවන සතියේ...

Scroll To Top