හැඳුනුම

ලිපිනය:
දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
දිවුලපිටිය
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය:
+94 312246238
ෆැක්ස්:
+94 312246238

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)

News & Events

28
අගෝ2017

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ රැස්වීම දිනය සෑම මසකම...

28
අගෝ2017

කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම

කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම සෑම මසකම දෙවන සතියේ...

Scroll To Top